x 
Drukuj
Anna Talik 17.05.2018 10:58

konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu

­

INFORMACJA WÓJTA GMINY

Wójt Gminy Jaworze informuje, że w yniku przeprowadzonego konkursu w dniu 8 czerwca 2018r. na Dyrektora Publicznwgo Przedszkola Nr 2 w Jaworzu ul. Wapienicka 74, nie wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora.

WÓJT GMINY JAWORZE
dr Radosław G. Ostałkiewicz

 


OGŁOSZENIE W SPRAWIE TERMINU I MIEJSCA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW 

 1. Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu
 2. Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu

Uprzejmie informujemy, iż planowany termin posiedzenia Komisji Konkursowych odbędzie się 8 czerwca 2018r. (piątek) w sali Domu Gminnego "Pod Harendą" przy ul. Pod Harendą 2, 43-384 Jaworze (obok budynku Urzędu Gminy Jaworze).

1. Na stanowisko Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu od godz. 9:00,
2. Na stanowisko Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu od godz. 10:30.

ZASTĘPCA WÓJTA
Anna Skotnicka-Nędzka


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2018
Wójta Gminy Jaworze z dnia 16 maja 2018r.

WÓJT GMINY JAWORZE
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu

 1. Oznaczenie organu prowadzącego przedszkole: Gmina Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;
 2. Nazwa i adres przedszkola, którego dotyczy konkurs:
  • Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 2 w Jaworzu, ul. Wapienicka 74, 43-384 Jaworze,
 3.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597).
 4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   - stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
   - stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   - imię (imiona) i nazwisko,
   - datę i miejsce urodzenia,
   - obywatelstwo,
   - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca;
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311);
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznego przedszkola urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego– w przypadku nauczyciela;
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 5. Oferty należy składać w formie pisemnej do: Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2 w Jaworzu w terminie do dnia 4 czerwca 2018r. do godz. 15 00. W przypadku nadania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Jaworze. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jaworze.
 7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 8. Informuje się, że na żądanie organizatora konkursu kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów pkt. 4 lit. d-g, l, m.
 9. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

WÓJT GMINY JAWORZE
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora: Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Alicja Kominek
Data na dokumencie:16.05.2018
Data publikacji:17.05.2018 10:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.06.2018 13:43 Dodano załącznik "Informacja Wójta Gminy" (Anna Talik)
20.06.2018 13:42 Edycja dokumentu (Anna Talik)
07.06.2018 15:18 Edycja dokumentu (Anna Talik)
17.05.2018 10:58 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)