x 
Drukuj
Anna Talik 04.05.2018 11:14

nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZU

­

GOPS-KS.110.1.6.2018.MP

Jaworze, dnia 23.05.2018r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworzu
ul. Zdrojowa 82
43-385 Jaworze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
PODINSPEKTORA DS. REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZU

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze sygn. GOPS-KS.110.1.2018.DSW dnia 4 maja 2018r. W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzu wybrana została:

Pani ANNA SOŁTYS zam. Jaworze

Uzasadnienie wyboru:

Pani Anna Sołtys spełniła wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W drugim etapie naboru uzyskała największą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej mających na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku o którym mowa w ogłoszeniu. Ponadto posiada odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie oraz doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZU
mgr Dorota Sacher-Wejster


GOPS-KS.110. 1.2018.DSW

Jaworze, dnia 4 maja 2018r.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W JAWORZU

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

PODINSPEKTORA

ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZU

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. wykształcenie wyższe lub średnie i co najmniej dwuletni staż pracy.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku prowadzącym zadania z zakresu realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych lub gminnych programów przeciwdziałania narkomanii albo stanowisku ds. obsługi Systemu Informatycznego „Pomost”;
 2. preferowane wykształcenie wyższe: administracja, prawo, ekonomia lub finanse;
 3. dobra znajomość ustaw z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności ustaw: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych - i umiejętność ich praktycznego zastosowania w Ośrodku,
 4. wysoka znajomość obsługi komputera - w tym umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office, oprogramowaniem SI „Pomost”;
 5. umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, planowania zadań i ustalania priorytetów, kreatywność, samodzielność, odporność na stres;
 6. prawo jazdy kat. B, możliwość wykorzystania własnego samochodu w celach służbowych;
 7. mile widziane dodatkowe kwalifikacje zawodowe w zakresie pracy socjalnej albo obsługi kancelarii ogólnej.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań Podinspektora ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii należeć będzie:

 • prowadzenie analizy problemów alkoholowych i narkomanii oraz stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania na terenie gminy,
 • przygotowywanie wspólnie z komisją projektów gminnych programów profilaktyki uzależnień wraz z preliminarzem wydatków, – sporządzanie merytorycznych sprawozdań,
 • bieżąca koordynacja realizacji zadań wynikających z programów dot. profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii,
 • gospodarowanie środkami finansowymi gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
 • czuwanie na wydatkami w/wym. programów, w tym sprawdzanie pod względem merytorycznym dowodów księgowych,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w dziedzinie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień,
 • wdrażanie na terenie gminy kampanii edukacyjnych i lokalnych inicjatyw w dziedzinie profilaktyki uzależnień,
 • obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we ścisłej współpracy z Przewodniczącym Komisji, przygotowywanie posiedzeń komisji, rejestracja wniosków do Komisji, przygotowywanie pism, protokołów i decyzji, udział w rozprawach sądowych, przechowywanie dokumentów komisji,
 • przyjmowanie zgłoszeń od osób fizycznych i organizacji dotyczących problemów alkoholowych i narkomanii występujących w rodzinach i jednoosobowych gospodarstwach domowych na terenie gminy, zbieranie informacji w kwestii nadużywania alkoholu przez osoby, wobec których toczy się postepowanie, wzywanie tych osób na posiedzenia komisji, na badania biegłych i do punktu konsultacyjnego, ustalanie terminów badań biegłych, informowanie komisji o przebiegu procedury motywowania do leczenia o odniesieniu poszczególnych osób, sporządzanie wniosków do sądu celem zobowiązania osób do leczenia odwykowego
 • prowadzenie rozmów z osobami dotkniętymi problemem uzależnień i członkami ich rodzin na temat szkodliwości stosowania środków odurzających, choroby alkoholowej i nadużywania alkoholu oraz informowanie i motywowanie do zmiany zachowań lub podjęcia leczenia,
 • pomoc w dostępie do leczenia, w tym organizowanie i czuwanie nad podjęciem leczeniem przez osoby zobowiązane przez sąd, – udział w kontrolach punktów sprzedaży alkoholu,
 • uczestniczenie w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych,
 • realizacja zadań Lidera Aktywizacji Społeczno-zawodowej,
 • organizacja zamówień publicznych i przygotowanie sprawozdań z tego zakresu,
 • obsługa programu komputerowego SI „Pomost”,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych, list wypłat świadczeń i merytorycznych sprawozdań z zakresu pomocy społecznej,
 • koordynacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.”

IV. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • poświadczenie posiadania stażu pracy (np. świadectwo pracy, informacja o bieżącym zatrudnieniu, referencje),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności – według uznania kandydata,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wybrany w wyniku rekrutacji kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w pozycji siedzącej wykonywana w siedzibie Ośrodka w warunkach stresogennych polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu informacji. Wymagająca dyspozycyjności, może wystąpić potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Ośrodka – delegacja służbowa lub praca w terenie. Stanowisko pracy znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu administracyjno-biurowym na parterze. Oświetlane światłem dziennym i elektrycznym. Wyposażone w komputer z monitorem ekranowym i inne urządzenia biurowe.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:

W kwietniu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodków Pomocy Społecznej w Jaworzu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu (pokój Nr 1) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 16 maja 2018 r. do godz. 14:50 (decyduje data wpływu do Ośrodka) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta pracy na stanowisko Podinspektora ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ” oraz wskazaniem danych kandydata (imię, nazwisko, adres). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Inne informacje

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.902 ze zm.).

Komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Ośrodka działa dwuetapowo:

 1. I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,
 2. II etap – przeprowadzenie testu i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Test lub/i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku w siedzibie Ośrodka. Kandydaci dopuszczeni do II etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o godzinie testu lub/i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, których oferty nie spełnią wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze, nie będą powiadamiani.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu
Dorota Sacher-Wejster

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA ds. Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZU
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Dorota Sacher-Wejster
Data na dokumencie:04.05.2018
Data publikacji:04.05.2018 11:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.05.2018 10:15 Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru" (Anna Talik)
24.05.2018 10:15 Edycja dokumentu (Anna Talik)
04.05.2018 11:14 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)