x 
Drukuj
Anna Talik 31.01.2018 13:06

nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli Urzędu Gminy Jaworze

­

Jaworze, 22 lutego 2018r.

OZK.2110.1.2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
PODINSPEKTORA
w Wydziale Finansów i Kontroli Urzędu Gminy Jaworze
zgodnie z ogłoszeniem o naborze sygn. OZK.2110.1.2018 z 31 stycznia 2018r.

W wyniku przeprowadzonego naboru, na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansów i Kontroli Urzędu Gminy Jaworze wybrana została

Pani Małgorzata Miklar, zam. Jasienica

Uzasadnienie wyboru.
Pani Małgorzata Miklar posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku. Kandydatka osiągnęła pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego, a w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i znajomością zagadnień i ustaw, niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku. Pani Małgorzata Miklar spełniła wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe konieczne do wykonywania zadań, o których mowa w ogłoszeniu.

WÓJT GMINY JAWORZE
dr Radosław G. Ostałkiewicz


Jaworze, dnia 31 stycznia 2018r.

OZK.2110.1.2018

WÓJT GMINY JAWORZE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

PODINSPEKTORA
W WYDZIALE FINANSÓW I KONTROLI
URZĘDU GMINY JAWORZE

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, finanse lub administracja).

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku – preferowane w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym w zakresie rachunkowości budżetowej i rozliczeń podatku od towarów i usług VAT,
 2. znajomość ustaw z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku, w tym, w szczególności ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, ordynacji podatkowej i przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
 3. znajomość obsługi komputera - w tym umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office (edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych), a także oprogramowaniem specjalistycznym w zakresie rachunkowości budżetowej i systemem e-obiegu dokumentów (np. SEKAP),
 4. umiejętność organizacji pracy, planowania zadań i ustalania priorytetów, samodzielność i zaangażowanie w pracę, otwartość i kreatywność,
 5. prawo jazdy kat. B.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań Inspektora w Wydziale Finansów i Kontroli należeć będzie prowadzenie spraw związanych z rachunkowością budżetową oraz realizacją innych zadań z zakresu sprawozdawczości, rozliczeń podatku VAT oraz kontroli. Będzie to w szczególności:

W zakresie rachunkowości budżetowej:

 1. Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 2. Sporządzanie sprawozdań do GUS dotyczących merytorycznie Wydziału Finansów i Kontroli.
 3. Księgowanie kont oddziałów w programie finansowo-księgowym.
 4. Uzgadnianie kont Urzędu Gminy, wydruki, kredyty, fundusze.

W zakresie kontroli:

 1. Prowadzenie dokumentacji kontroli przeprowadzanej w Urzędzie.
 2. Prowadzenie dokumentacji kontroli przeprowadzanej w jednostkach podległych.
 3. Koordynacja kontroli zarządczej oraz analizy ryzyka.

W pozostałym zakresie:

 1. Podatek od towarów i usług w Urzędzie Gminy Jaworze.
 2. Prowadzenie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży
 3. Wystawianie dokumentów związanych ze sprzedażą podlegającą ustawie o podatku od towarów i usług.

IV. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • poświadczenie posiadania stażu pracy (np. świadectwo pracy, informacja o bieżącym zatrudnieniu, referencje),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności – według uznania kandydata,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w pozycji siedzącej wykonywana w siedzibie Urzędu w warunkach stresogennych polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu informacji. Wymagająca dyspozycyjności, może wystąpić potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu – delegacja służbowa lub praca w terenie. Stanowisko pracy znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu administracyjno-biurowym (brak windy). Oświetlane światłem dziennym i elektrycznym. Wyposażone w komputer z monitorem ekranowym i inne urządzenia biurowe.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:

W miesiącu grudniu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Jaworze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Jaworze (pokój Nr 001 – parter) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 12 lutego 2018 r. na adres: Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta pracy na stanowisko podinspektora w Wydziale FK” oraz wskazaniem danych kandydata (imię, nazwisko, adres). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Inne informacje

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jaworze, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz., 902).

Komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Jaworze działa dwuetapowo:

 1. I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,
 2. II etap – przeprowadzenie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Test i/lub rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 roku. Kandydaci dopuszczeni do II etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o godzinie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, których oferty nie spełnią wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze, nie będą powiadamiani.

WÓJT GMINY JAWORZE
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli Urzędu Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Anna Talik
Data na dokumencie:31.01.2018
Data publikacji:31.01.2018 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.02.2018 15:21 Dodano załącznik "Informacja o wynikach naboru" (Anna Talik)
22.02.2018 15:21 Edycja dokumentu (Anna Talik)
31.01.2018 13:15 Dodano załącznik "oświadczenie_o nie skazaniu za przestępstwa" (Anna Talik)
31.01.2018 13:06 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)