otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

­

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jaworze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Jaworze.

 1. Rodzaj zadania:
 1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1 b ustawy o systemie oświaty.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie niepublicznym przedszkolom realizację zadania publicznego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 1. Łącznie na realizację zadania przeznacza się kwotę:
  • w roku 2017 – ok.  30 580,00 zł.,
  • w roku 2018 – ok. 104 250,00 zł.,
  • w roku 2019 – ok. 104 250,00 zł.,
  • w roku 2020 – ok. 104 250,00 zł.
 2. Wysokość dotacji na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert, będzie wynosić 100% wysokości wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Jaworze, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jaworze.
 1. Zasady otrzymania dotacji:
 1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne ogólnodostępne na terenie Gminy Jaworze, które są wpisane do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonej przez Wójta Gminy Jaworze.
 2. Dotacja jest przyznawana na prowadzenie przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert i może być wydatkowana zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
 3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego przez oferentów jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 4. Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale  Rady Gminy Jaworze XV/128/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania, uchwalonej na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy
  o systemie oświaty.
 5. Dotacja udzielana będzie w  ratach na podstawie miesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów.
 6. Dotacja przyznana będzie niepublicznemu przedszkolu wyłonionemu w otwartym konkursie ofert, spełniającemu następujące warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty
  • spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony w uchwale Rady Gminy Jaworze Nr XXXII/312/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworze ;
  • będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone w uchwale Rady Gminy Jaworze Nr XXXII/312/14 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworze,
  • będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;
  • zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;
  • zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty;
  • stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 2a ustawy,o systemie oświaty oraz uchwale Rady Gminy Jaworze Nr XXVI/205/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 1. Termin realizacji zadania:
 1. Termin realizacji zadania: od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 2. Miejsce realizacji zadania: Gmina Jaworze.
 1. Termin i miejsce składania ofert:
 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2017 r. na dziennik podawczy Urzędu Gminy Jaworze lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jaworze
  ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze.
 2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana i opisana następująco: "Oferta na konkurs niepublicznych przedszkoli Gminy Jaworze".
 3. Oferty, które wpłyną po ustalonym terminie, nie będą podlegać ocenie.
 1. Wymagane dokumenty:

Oferenci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oferty zawierający oznaczenie podmiotu (osoby fizycznej lub osoby prawnej) prowadzącego niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę, nazwę, adres i opis prowadzonego niepublicznego przedszkola lub innej formy niepublicznego wychowania przedszkolnego, nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 2. szczegółowy opis stanu zatrudnienia, w tym wykaz stanowisk pedagogicznych oraz informację o kwalifikacjach osób zajmujących te stanowiska stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 3. opis budynku (w tym jego lokalizację), w którym prowadzone jest wychowanie przedszkolne, wraz z wyszczególnieniem wyposażenia poszczególnych pomieszczeń i zagospodarowania terenu wokół budynku stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia,
 4. zobowiązanie do spełniania warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b i ust. 1c ustawy o systemie oświaty stanowiący załącznik nr 4 do ogłoszenia,
 5. kalkulację przewidywanych rocznych kosztów na prowadzenie przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,
 6. informację o okresie i sposobie prowadzenia wcześniejszej działalności przedszkolnej, w tym na terenie innych gmin potwierdzającą rzetelność, terminowość oraz sposób wydatkowania na ten cel środków publicznych.
 7. informację o planowanej do przyjęcia liczbie uczniów na zasadach określonych w konkursie stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia,
 8. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz nieprowadzeniu przeciwko przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego,
 9. pozostałe oświadczenia stanowiące załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Ofertę składa i podpisuje osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego albo osoba upoważniona.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty i załączonych do niej dokumentów.

Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają
w aktach urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
 1. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w uchwale Nr XXIX/233/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi do dnia 21 lipca 2017 r.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaworze.
 4. Wójt Gminy Jaworze może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Informację o tym podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 3.
 1. Maksymalna liczba wolnych miejsc w przedszkolach niepublicznych, które Gmina Jaworze zamierza pozyskać w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert:

Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert Gmina Jaworze zamierza pozyskać 15 wolnych miejsc w przedszkolach niepublicznych.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:Alicja Kominek
Data na dokumencie:27.06.2017
Data publikacji:27.06.2017 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.08.2017 12:37 Dodano załącznik "Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert" (Anna Talik)
13.07.2017 15:30 Dodano załącznik "Uwaga! Nowa treść załącznika nr 6" (Anna Talik)
13.07.2017 15:30 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 54/2017 w sprawie zmian w treści załacznika nr 6" (Anna Talik)
27.06.2017 13:03 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)