ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

­

Informacja uzupełniająca w związku z przeprowadzonymi w dniach
od 05.05.2017 do 15.05.2017 konsultacjami projektu uchwały

Uprzejme informujemy, iż w w/w konsultowanym projekcie uchwały zmieniony został § 5 pkt 1 w ten sposób, że w miejsce:

"Oferty spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej, w szczególności pod względem:"

Wpisano:

"Oferty spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej pod względem:"

Zastępca Wójta
Anna Skotnicka-Nędzka


 Jaworze, dn. 18 maja 2017r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

 Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 5 maja 2017r.
 Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 5 maja 2017r. do 15 maja 2017r.
 Uwagi można było przesyłać do 15 maja 2017r.
 Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze.
 Opinię można było przekazywać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres sekretariat@jaworze.pl
 Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii było samodzielne stanowisko ds. oświaty.

  W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

Zastępca Wójta
Anna Skotnicka-Nędzka


Jaworze, dn. 5 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14),
zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającymi zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze:

  • w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres sekretariat@jaworze.pl w terminie do dnia 15 maja 2017r.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest samodzielne stanowisko ds. oświaty.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zastępca Wójta
Anna Skotnicka-Nędzka

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:Alicja Kominek
Data na dokumencie:05.05.2017
Data publikacji:05.05.2017 08:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.05.2017 13:24 Dodano załącznik "Informacja uzupełniająca " (Anna Talik)
31.05.2017 13:23 Edycja dokumentu (Anna Talik)
18.05.2017 14:39 Dodano załącznik "protokół z przeprowadzonych konsultacji" (Anna Talik)
18.05.2017 14:38 Edycja dokumentu (Anna Talik)
05.05.2017 08:59 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
05.05.2017 08:51 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)