zarządzenie w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w roku 2015

­

Zarządzenie Nr 29/2015
Wójta Gminy Jaworze
z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w roku 2015

Na podstawie § 9 uchwały Rady Gminy Jaworze Nr V/38/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2015 r., poz. 1106) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.).

Wójt Gminy Jaworze
zarządza, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa szczegółowy przebieg procedury i harmonogram Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu, a w szczególności:

 1. miejsce i sposób głosowania,
 2. formę głosowania, 
 3. sposób i termin zgłaszania przedstawicieli do Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, 
 4. wzór formularza zgłoszeniowego propozycji projektu obywatelskiego, 
 5. wzór karty do głosowania.

§ 2

Celem Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu, rozumianego jako konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Jaworze ujętych w rezerwie z przeznaczeniem na „budżet obywatelski” w kwocie określonej corocznie przez Radę Gminy jest:

 1. uzyskanie ze strony mieszkańców gminy Jaworze propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu oraz 
 2. dokonanie przez mieszkańców Jaworza, którzy ukończyli nie później niż 31 grudnia 2014 r. szesnasty rok życia, wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu, spośród projektów obywatelskich, które zostały dopuszczone do procedowania na podstawie § 5 ust. 2 uchwały Rady Gminy Jaworze Nr V/38/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2015 r.

§ 3

Przedmiotem konsultacji mogą być jedynie projekty, które mają charakter jednoroczny, nie przekraczają wartości 50 tys. zł brutto, należą do kompetencji gminy oraz zostały zgłoszone w trybie określonym w uchwale Rady Gminy Jaworze Nr V/38/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2015 r. oraz niniejszego zarządzenia.

§ 4

Łączna kwota środków przeznaczonych na konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Jaworze ujętych w rezerwie z przeznaczeniem na „budżet obywatelski” na rok 2015 wynosi sto tysięcy złotych.

§ 5

 1. Zgłaszanie proponowanych projektów obywatelskich rozpoczyna się z dniem 13 kwietnia 2015 roku i kończy się z dniem 29 maja 2015 roku.
 2. Propozycje projektów obywatelskich, o których mowa w ust. 1, przedkłada się w Urzędzie Gminy Jaworze (Kancelaria Ogólna) osobiście w godzinach pracy Urzędu, lub za pośrednictwem poczty (Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze – z dopiskiem Budżet Obywatelski w Jaworzu).
 3. O przyjęciu propozycji projektu obywatelskiego decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Jaworze.
 4. Formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego dokonuje się zgłoszenia propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

 1. W 2015 roku procedura głosowania na projekty obywatelskie ma charakter osobisty i nie przewiduje się głosowania elektronicznego.
 2. W 2015 roku będzie można głosować poprzez pełnomocnika.
 3. Uprawnieni do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu są wszyscy mieszkańcy gminy Jaworze, którzy najpóźniej 31 grudnia 2014 r. ukończyli 16. rok życia.
 4. Głosowanie trwa od 22 czerwca 2015 roku do 31 lipca 2015 roku.
 5. Głosować można:
  1) w Urzędzie Gminy Jaworze (Kancelaria Ogólna) w dni robocze w godzinach pracy Urzędu,
  2) w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej (ul. Wapienicka), w soboty: 27 czerwca oraz 11, 18 lipca w godzinach 9:00-14:00
 6. Celem przeprowadzenia głosowania zostanie sporządzona lista osób uprawnionych do głosowania.
 7. Aby dopisać się do listy uprawnionych do głosowania niezbędnym jest złożenie oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Jaworze.
 8. Każda karta do głosowania będzie opatrzona pieczęcią.
 9. Karta do głosowania bez pieczęci będzie nieważna.
 10. Wzór karty do głosowania określa Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 11. Wzór pełnomocnictwa określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7

 1. W skład Komisji, o której mowa w § 7 ust. 1 uchwały Rady Gminy Jaworze Nr V/38/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2015 r., wchodzą:
 2. 1) Sekretarz Gminy Jaworze jako jej przewodniczący oraz pracownik Wydziału Finansów i Kontroli koordynujący sprawy Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu
  2) przedstawiciele istniejących w Radzie Gminy Jaworze klubów radnych zgłoszonych przez ich przewodniczących do 30 kwietnia 2015 roku;
  3) przedstawiciele każdego z wnioskodawców, zgłoszeni w karcie projektu, o której mowa § 5 ust. 3, o ile zadanie zostało dopuszczone do dalszej procedury.

 3. Wiceprzewodniczącym Komisji jest przedstawiciel, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, reprezentujący projekt, który wpłynął jako ostatni.

 4. 3. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Naczelnik Wydziału Finansów i Kontroli.

§ 8

 1. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansów i Kontroli.
 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaworze oraz na tablicach ogłoszeń.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  WÓJT
  dr Radosław G. Ostałkiewicz

Załączniki

 • 01 (pdf 197.18 KB)
 • 02 (docx 28.57 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:zarządzenie w sprawie uszczegółowienia procedury i harmonogramu Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu w roku 2015
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Krzysztof Śliwa
Data na dokumencie:31.03.2015
Data publikacji:21.04.2015 08:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.04.2015 08:43 Edycja dokumentu (Anna Talik)
21.04.2015 08:18 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)