ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał dot. sprzedaży napojów alkoholowych

­

Jaworze, dn. 7 grudnia 2012r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14),

zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającymi zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonych projektów uchwał Rady Gminy Jaworze:

  1. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  2. w sprawie ustalenia dla Gminy Jaworze liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl w terminie do dnia 18 grudnia 2012r. do godz. 15:00.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki

  • 01 (pdf 77.56 KB)
  • 02 (pdf 78.54 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwał dot. sprzedaży napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Waldemar Saltarius
Data na dokumencie:07.12.2012
Data publikacji:07.12.2012 12:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.12.2012 12:09 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)