ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

­

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie § 3 uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającymi zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonych projektów uchwał Rady Gminy Jaworze:  
 1. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze,
 2. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 3. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Uwagi proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu załączonego do ogłoszenia formularza:
 1. osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ipolak@jaworze.pl  lub  mbednarek@jaworze.pl
 3. za pośrednictwem faksu: 33 828 66 01.
Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 26 listopada 2012 r. i kończy w dniu 10 grudnia 2012 r.
Do udzielania wyjaśnień uprawniony jest Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury.
Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

Załączniki

 • 7 (pdf 53.29 KB)
 • 1 (pdf 51.7 KB)
 • 2 (docx 53.61 KB)
 • 3 (doc 51.5 KB)
 • 4 (doc 316 KB)
 • 5 (doc 71 KB)
 • 6 (doc 135.5 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:23.11.2012
Data publikacji:26.11.2012 14:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.12.2012 14:41 Dodano załącznik "7" (Anna Talik)
29.11.2012 14:23 Edycja dokumentu (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:21 Dodano załącznik "5" (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:21 Dodano załącznik "4" (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:21 Dodano załącznik "3" (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:21 Dodano załącznik "2" (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:21 Dodano załącznik "1" (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:19 Zmieniono tytuł załącznika z "4" na "6" (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:19 Usunięto załącznik 3 (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:19 Usunięto załącznik 2 (Michał Urbaś)
29.11.2012 14:19 Usunięto załącznik 1 (Michał Urbaś)
26.11.2012 14:54 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)