ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2013"

­

Jaworze, dn. 10 października 2012r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14),

zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającymi zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonych projektów uchwał Rady Gminy Jaworze:

  1. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2013”.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl w terminie do dnia 22 października 2012r. do godz. 15:00.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wójt
Zdzisław Bylok

Załączniki

  • 01 (pdf 46.14 KB)
  • 02 (pdf 179.38 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2013"
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Anna Talik
Data na dokumencie:10.10.2012
Data publikacji:10.10.2012 10:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.10.2012 10:33 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)