protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1.10.2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu

­

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI

Projekt uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1.10.2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze w dniu 13 stycznia 2012r. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 13.01.2012r. do 23.01.2012r.

Uwagi można było przesyłać do 23 stycznia 2012 roku.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność statutową na terenie gminy Jaworze.

Opinię można było przekazywać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu , ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres gops@jaworze.pl Komórką do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 85.
W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uprawnionych podmiotów w nich uczestniczących.

Zdzisław Bylok
Wójt Gminy Jaworze

Załączniki

  • 04 (doc 221.5 KB)

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1.10.2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.02.2012 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.02.2012 11:44 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)