ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki

­

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26.08.2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3001) zapraszam podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność statutową, w zakresie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki.

Uwagi proszę przesłać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl w terminie do 26 września 2011 roku. Do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii uprawniony jest Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu, ul. Wapienicka 10 , 43-384 Jaworze.

Wyniki ogłoszenia wyników konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczenia opieki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.09.2011 09:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.09.2011 09:34 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)