ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

­

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26.08.2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3001)
zapraszam podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność statutową, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Uwagi proszę przesłać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres atalik@jaworze.pl w terminie do 11 lipca 2011 roku.

Do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii uprawniony jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 85, 43-384 Jaworze.

Wyniki ogłoszenia wyników konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wójt
Zdzisław Bylok

Załącznik

Uchwała Nr ………..
Rady Gminy ……….
z dnia ………. 2011 r.

w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w …………… do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), oraz art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi,

RADA GMINY ………… u c h w a l a:

§ 1 Upoważnić Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w …………… do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej uczniom na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy ………………

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2011 14:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.06.2011 14:19 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)