zmiany "Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Jaworze"

­

Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr III/30/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie zmiany "Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Jaworze"

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ w zw. z art. 85 i 141 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm./ oraz postanowieniami Uchwały Nr XI/76/03 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 września 2003 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Jaworze.

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

  1. W uchwale Nr XXXVIII/299/06 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Jaworze” skreśla się § 3.
  2. W treści "Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Jaworze", zwanego dalej Programem, będącym załącznikiem nr 1 do uchwały, o której mowa w ust. 1, wprowadza się zmiany w części 5.1.3 w akapicie pt. „Ocena opłacalności inwestycji po stronie użytkownika” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:zmiany "Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Jaworze"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2007 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.01.2007 13:22 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)