ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostek oświatowych Gminy Jaworze

­

Rada Gminy 
  Jaworze

Uchwała Nr III/28/06
Rady Gminy Jaworze

z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostek oświatowych Gminy Jaworze

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zm./ w zw. z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm./.

Rada Gminy Jaworze
uchwala , co następuje:

§ 1

Ustalić kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych w I kategorii zaszeregowania zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Jaworze na 700,00 zł (słownie siedemset złotych).

§ 2

Wyrazić zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Jaworze na kwotę 4,5zł (słownie cztery złote pięćdziesiąt groszy).

§ 3

Traci moc uchwała Rady Gminy Jaworze Nr V/35/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczenia stawek wynagrodzenia w jednostkach oświatowych gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2007r.

Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Śliwka

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostek oświatowych Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2007 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
03.01.2007 11:19 Utworzenie dokumentu. (Michał Urbaś)