Akty prawa miejscowego 2023

 

 l.p. nr uchwały/data podjęcia  tytuł  

treść

 1 Uchwała XLV/438/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 02.02.2023r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
 2 Uchwała XLV/439/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 02.02.2023r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 3 Uchwała XLV/440/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 02.02.2023r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jaworze
 4 Uchwała XLV/442/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 02.02.2023r.
o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności
5 Uchwała XLV/443/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 02.02.2023r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych
6 Uchwała XLVI/450/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30.03.2023r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
6 Uchwała XLVI/455/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30.03.2023r.
w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2023 r.
7 Uchwała XLVII/474/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 18.05.2023r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
8 Uchwała XLVII/475/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 18.05.2023r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
9 Uchwała XLVII/476/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 18.05.2023r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
10 Uchwała XLVII/477/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 18.05.2023r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworze
11 Uchwała XLIX/491/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29.06.2023r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
12 Uchwała L/495/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14.09.2023r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze w zakresie jednostki A2MW
12 Uchwała L/497/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14.09.2023r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023
13 Uchwała L/499/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14.09.2023r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
14 Uchwała L/500/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14.09.2023r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
15 Uchwała L/501/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14.09.2023r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
16 Uchwała L/502/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14.09.2023r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/25/03 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu przez najemców oraz stosowania bonifikat przy sprzedaży tych lokali przez Gminę
17 Uchwała L/504/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14.09.2023r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu
18    
19    
20    
21    

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:akty prawa miejscowego 2023
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:08.02.2023 14:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:22.09.2023 10:12