Rada Gminy Jaworze

Uchwała Nr XVIII/114/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 kwietnia 2004r.
(zm. uchwała nr XIX/140/04)

tekst jednolity

w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art.21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. /Dz. U. Nr 71 poz. 733 z późn. zm./

Rada Gminy Jaworze
uchwala:

§ 1

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004 – 2008, w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały:

 1. Postanowienia ogólne.   
  Zał. Nr 1
 2. Prognoza wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2004 – 2008, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.    
  Zał. Nr 2
 3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynków i lokali na lata 2004 – 2008.   
  Zał. Nr 3
 4. Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w latach 2004 – 2008.    
  Zał. Nr 4
 5. Zasady polityki czynszowej.   
  Zał. Nr 5
 6. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywanych zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008.     
  Zał. Nr 6
 7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2004 – 2008.    
  Zał. Nr 7
 8. Wysokość wydatków w latach 2004 – 2008, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne oraz wpływy z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.   
  Zał. Nr 8
 9. Zasady poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
  Zał. Nr 9

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Krzemień


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/114/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 kwietnia 2004r.

“POSTANOWIENIA OGÓLNE”

§ 1

 1. Gmina Jaworze nie jest zobowiązana do zwiększania ilości urządzeń technicznych w lokalach mieszkalnych.
 2. Mając na uwadze zasady prawidłowej eksploatacji w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy, należy w pierwszej kolejności dokonać, usunięcia wad technologicznych zagrażających dekapitalizacją budynku. jak również dokonać wymiany elementów budynku technologicznie zużytych.

§ 2

Ze względu na wielkość i stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy przewiduje się finansowanie jego utrzymania ze źródeł własnych bez potrzeby pozyskiwania środków zewnętrznych.

§ 3

W przypadkach koniecznych, uzasadnionych okolicznościami gmina Jaworze może zaspakajać potrzeby mieszkaniowe wspólnoty samorządowej poza gminnym zasobem mieszkaniowym.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Krzemień


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/114/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 kwietnia 2004r.

“PROGNOZA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY W LATACH 2004 – 2008 Z PODZIAŁEM NA LOKALE SOCJALNE I POZOSTAŁE LOKALE MIESZKALNE”

1. Prognozę wielkości zasobu mieszkaniowego w latach 2004 – 2008, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne przedstawia się w tabeli nr 1.

Tabela Nr 1 Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego

 

Rok

Wielkość zasobów

Ilość mieszkań
ogółem

Ilość mieszkań komunalnych

Ilość mieszkań
socjalnych

2004

34

29

5

2005

28

23

5

2006

28

23

5

2007

28

23

5

2008

26

21

5

Prognozę oparto na następujących założeniach:

 1. Na przełomie lat 2004 /2008 oddane zostaną do użytku 5 mieszkań socjalnych przy ul. Wapienickiej i Zdrojowej, /bud. Nr 30 – 2 mieszk., bud. Nr 117 – 1 mieszk., bud. Nr 40 – 2 mieszk./.
 2. 6 mieszkań w Domu Nauczyciela Nr 180 przy szkole - Gimnazjum w Jaworzu zostanie sprzedanych w 2005r., oraz 2 mieszkania przy ul. Wapienickiej Nr 317 w 2008r.

2. Prognozę stanu technicznego gminnego zasobu mieszkaniowego w latach 2004 – 2009 przedstawia się w tabeli nr 2.

Tabela Nr 2 Prognoza stanu technicznego zasobu

Lp

adres / rok

stan techniczny

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Nr 30,
ul. Zdrojowa

nie zadawalający

zadowalający

dobry

dobry

dobry

dobry

2.

Nr 117
ul. Wapienicka

nie zadowalający

zadowalający

zadowalający

zadowalający

zadowalający

dobry

3.

Nr 317
ul. Wapienicka

nie
zadawalający

zadowalający

zadowalający

dobry

dobry

dobry

4.

Nr 10
ul. Wapienicka

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

5.

Nr 180
ul. Wapienicka

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

6.

Nr 68
ul. Cisowa

nie
zadowalający

zadowalający

zadowalający

zadowalający

dobry

dobry

7.

Nr 40
ul. Zdrojowa

zadowalający

zadowalający

zadowalający

dobry

dobry

dobry

8.

Nr 85
ul. Zdrojowa

zadowalający

zadowalający

dobry

dobry

dobry

dobry

9.

Nr 82
ul. Zdrojowa

zadawalający

zadowalający

zadowalający

dobry

dobry

dobry

10.

Nr 111
ul. Zdrojowa

zadowalający

zadowalający

zadowalający

zadowalający

zadowalający

dobry

Użyte w zestawieniu określenia oznaczają:

 • stan dobry – budynek w okresie objętym prognozą nie wymaga napraw
 • stan zadowalający – średni – elementy konstrukcji są w dobrym stanie natomiast inne elementy budynku należy naprawić konserwować bądź wymienić (np. wymiana okna, konserwacja pokrycia dachowego, planowana wymiana instalacji wewnętrznych)
 • stan niezadowalający – uszkodzone elementy konstrukcji, awaryjny stan instalacji zagrażający bezpieczeństwu, zalewanie fundamentów itp.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Krzemień


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/114/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 kwietnia 2004r.

“ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCYCH ZE STANU

TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI NA LATA 2004 – 2008”

Analizę potrzeb remontowych przedstawia się w tabeli nr 3.

Plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali na lata 2004 – 2008 przedstawia się w tabeli nr 4.

Tabela nr 3 Zestawienie potrzeb remontowych w latach 2004 - 2008

Lp

adres

ilość mieszkań

powierzchnia mieszkań

m2

stan techniczny

wymiana okien

remont dachu i stropów

izolacja piwnic instalacja wodno kanalizacyjna i elektryczna

szacunkowy koszt w zł

1.

Nr 30
ul. Zdrojowa

8

213,15

 

+

+

45 000

2.

Nr 117
ul.Wapienicka

3

116,81

+

+

 

25 500

3.

Nr 317
ul.Wapienicka

3

129,33

   

+

20 000

4.

Nr 10
ul.Wapienicka

2

99,90

     

-

5.

Nr 180
ul.Wapienicka

6

194,90

     

-

6.

Nr 68
ul. Cisowa

2

126,00

+

 

+

54 500

7.

Nr 40
ul. Zdrojowa

2

77,44

+

   

10 000

8.

Nr 85
ul. Zdrojowa

1

52,00

+

+

+

32 500

9.

Nr 82
ul. Zdrojowa

1

53,00

+

+

 

27 500

10.

Nr 111
ul. Zdrojowa

6

234,00

+

+

+

35 000

 

RAZEM

34

       

250 000

 

Tabela nr 4 Plan remontów w latach 2004 – 2008

Lp

Adres

ilość mieszkań

powierzchnia mieszkań

m2

stan techniczny

wymiana okien

remont stropów i dachów

izolacja piwnic

instalacja wodno kanalizacyjna

1.

Nr 30
ul. Zdrojowa

8

213,15

 

2004 /
45 000

 

2.

Nr 117
ul. Wapienicka

3

116,81

2006 /
8 000

2008 /
17 500

 

3.

Nr 317
ul. Wapienicka

3

129,33

   

2007 /
20 000

4.

Nr 10
ul. Wapienicka

2

99,90

     

5.

Nr 180
ul. Wapienicka

6

194,90

     

6.

Nr 68
ul. Cisowa

2

126,00

2005 /
15 000

2006 /
19 500

2008 /
20 000

7.

Nr 40,
ul. Zdrojowa

2

77,44

 

2007 /
10 000

 

8.

Nr 85
ul. Zdrojowa

1

52,00

 

2005 /
32 500

 

9.

Nr 82
ul. Zdrojowa

1

53,00

 

2007 /
27 500

 

10.

Nr 111
ul. Zdrojowa

6

234,00

 

2006 /
30 000

2008 /
5 000

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Krzemień


Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/114/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 kwietnia 2004r.

“PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W LATACH 2004 – 2008”

Na gminny zasób mieszkaniowy w 2004r. składają się 34 mieszkania.

W latach 2004 – 2008 planuje się sprzedaż:

 • 6 mieszkań w budynku Nr 180 przy ul. Wapienickiej,
 • 2 mieszkania w budynku Nr 317 przy ul. Wapienickiej.

W pozostałych latach nie przewiduje się sprzedaży innych mieszkań.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Krzemień


Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/114/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 kwietnia 2004r.

“ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ”

§ 1

Ustala się następujące rodzaje czynszów:

 1. za lokale mieszkalne, inne niż określone w punktach b) i c),
 2. za lokale socjalne,
 3. za lokale zamienne.

§ 2

Stawkę czynszu dla lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do podwyższania czynszu lokali mieszkalnych do maksymalnych granic określonych ustawowo.

§ 4

Wójt Gminy określając stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ustawowych czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokali. Jeżeli przemawiają za tym zasady równego traktowania członków społeczności lokalnej Rada Gminy może zastosować dodatkowe - ponad opisane w ustawie - czynniki podwyższające.

§ 5

Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Krzemień


Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/114/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 kwietnia 2004r.

“SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY W LATACH 2004 – 2008.”

§ 1

Ustala się następujące podstawowe strategiczne zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy:

 1. należy utrzymać, a tam gdzie zachodzi konieczność, poprawić stan techniczny lokali mieszkalnych i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 2. mieszkania wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być sprzedawane dotychczasowym najemcom lub w drodze przetargu.

§ 2

Gmina zarządza mieszkaniowym zasobem w sposób bezpośredni.

§ 3

Nie przewiduje się zmian organizacyjno – prawnych w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, przy dopuszczeniu zmian strukturalnych – związanych z prywatyzacją usług.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Krzemień


Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/114/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 kwietnia 2004r.

“ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LATACH 2004 - 2008”

Wobec ustalonego w § 2 Zał. nr 1 zapisu oraz stosownie do postanowień określonych w § 2 Zał. nr 6 przyjmuje się zasadę, że źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2004 – 2008 będą dochody własne Gminy Jaworze.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Krzemień


Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVIII/114/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 kwietnia 2004r.

“WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W LATACH 2004 – 2008, Z PODZIAŁEM NA KOSZTY BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI, KOSZTY REMONTÓW ORAZ KOSZTY MODERNIZACJI LOKALI I BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY, A TAKŻE WYDATKI INWESTYCYJNE ORAZ WPŁYWY Z GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY”

Tabela Nr 5 Zestawienie wpływów i wydatków w latach 2004 – 2008

rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

łącznie

wpływy z gospodarki mieszkaniowej w zł

41287

45000

49500

54450

60000

66000

316237

wpływy ze sprzedaży
mieszkań w zł

0

12000

12000

12000

16000

16000

68000

koszt planowanych remontów
w zł

50000

50 300

50 602

50 906

51211

51518

304537

nakłady inwestycyjne

0

0

0

0

0

0

0

koszt utrzymania części
wspólnej

0

0

0

0

0

0

0

koszty eksploatacji w zł.

11000

11066

11132

11199

11266

11334

66997

nadwyżka (- niedobór) w zł.

19713

- 4366

- 234

4 45

13523

19148

12703

Wysokość wpływów oszacowano w oparciu o następujące założenia:

 • wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w 2004r. – 0,6%, w 2005r. – 0,6%, w 2006r. i w latach kolejnych – 0,6%
 • wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia w 2004r. – 2390 zł/m2, w kolejnych latach wzrasta o wskaźnik jak wyżej
 • wpływy z gospodarki mieszkaniowej oszacowano łącznie z wpływami z lokali użytkowych
 • wpływ ze sprzedaży mieszkań
 • koszt remontów i inwestycji zgodnie z szacunkami służb gminnych

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Krzemień


Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVIII/114/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 kwietnia 2004r.

“ZASADY POPRAWY WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJI GOSPODAROWANIA

MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY”.

§ 1

Ustalone realne potrzeby remontowe i plan remontów przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wskazują, że nie jest konieczne wyłączenie lokali z eksploatacji w celu wykonania remontu. Mając powyższe na względzie nie przewiduje się zamian lokali przeprowadzanych w związku z remontami budynków i lokali.

§ 2

Stan zasobu mieszkaniowego gminy Jaworze wymusza planowania sprzedaży lokali.

§ 3

W przypadkach uzasadnionych okolicznościami Wójt Gminy może podjąć decyzję o przeznaczeniu lokali komunalnych na lokale socjalne.

Pzewodniczący Rady Gminy
Piotr Krzemień

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:10.02.2005 08:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:23.09.2009 12:03