1. Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnego pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie według wykazu planowanych dyżurów na terenie Powiatu Bielskiego w 2021 roku – Załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy są to:
  1. 1 stycznia - Nowy Rok,
  2. 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
  3. pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  4. drugi dzień Wielkiej Nocy,
  5. 1 maja - Święto Państwowe,
  6. 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  7. pierwszy dzień Zielonych Świątek,
  8. dzień Bożego Ciała,
  9. 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  10. 1 listopada - Wszystkich Świętych,
  11. 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
  12. 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  13. 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;
   ​oraz niedziele.
 3. Czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu.
 4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem: (33) 813-69-22.
 5. Z ważnych uzasadnionych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 6. Nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 7. Osobom ze znaczną niepełnoprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowy i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się dotyczy:
  1. osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej "osobami uprawnionymi";
  2. członków rodzin osób uprawnionych, w tym współmałżonka, dzieci własnych i przysposobionych, dzieci obcych przyjętych na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwa, ojczyma, macochy, zięciów i synowych, zwanych dalej "członkami rodzin";
  3. osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi.
 8. Osoby wymienione w pkt 7 zobowiązane są również do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego - oryginał lub kopia oświadczenia powinny trafić przed udzieleniem porady drogą elektroniczną lub telefoniczną za pośrednictwem:
  1) faksu (33) 812-68-09, lub
  2) w wersji elektronicznej na adres e-mail: npp@bielsko.powiat.pl, lub
  3) listownie na adres Starostwo Powiatowe ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała z opisem „Nieodpłatna Pomoc Prawna”, lub
  ​4) za pośrednictwem członków rodziny albo innych osób upoważnionych przez osobę uprawnioną – do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej pok.117 (I piętro).

W okresie obowiązywania stanu epidemii osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej nie składa w/w oświadczenia.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin zgłoszeń wizyt na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:20.07.2021 09:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:20.07.2021 09:10