OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jaworze

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Jaworze uchwały Nr XXIV/235/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze, zmienionej Uchwałą Nr XXV/241/2021 Rady Gminy Jaworze  z dnia 2 marca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w projektu planu miejscowego oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Jaworze

ul. Zdrojowa 82,

43-384 Jaworze

  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Jaworze,  ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, pokój nr 103, 108, 109.
  • drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Jaworze.

Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:18.03.2021 07:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.03.2021
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:18.03.2021 07:48