OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3  uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26.08.2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3001, zm. Dz. Urz. Woj. Śl, z 2011 nr 1 poz. 14), zapraszam organizacje pozarządowe  i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze:

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego  i wzoru  deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Uwagi proszę przesłać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor39/skrytka  lub drogą mailową na adres  sekretariat@jaworze.pl  w terminie do dnia  22 marca 2021 roku.

Do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii uprawniony jest Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Jaworzu lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze.

Wyniki ogłoszenia wyników konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zastępca Wójta 
Anna Skotnicka-Nędzka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:11.03.2021 15:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Sacher-Wejster
Data na dokumencie:11.03.2021
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:01.04.2021 09:06