W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaworze,
przeznaczonej do użyczenia

Wójt Gminy Jaworze, działając zgodnie z art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 poz. 1990).

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaworze, przeznaczonej do użyczenia na okres na 8 lat.

O z n a c z e n i e   n i e r u c h o m o ś c i :

Część działki (o powierzchni ok 150 m2) oznaczonej ewidencyjnie nr 464/9 położona w Jaworzu o powierzchni 3,0817 ha, stanowiąca własność Gminy Jaworze, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr BB1B/00105354/9.

O p i s   n i e r u c h o m o ś c i :

Część działki zlokalizowanej w sąsiedztwie tężni (szczegółowa lokalizacja wrysowana na dołączonej mapie) oznaczonej ewidencyjnie nr 464/9, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego położona jest w obszarze:

A1US” - co oznacza tereny usług sportu i rekreacji – północna część działki

A6ZP” - co oznacza tereny zieleni parkowej – południowa część działki

- strefie „B” Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Jaworze

- w układzie urbanistycznym wpisanym  do rejestru zabytków

Teren znajduje się w obszarze:

-  Otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.

- Dla budynków na terenach przyległych do terenów lasów obowiązuje minimalna odległość od granicy lasu”.

Na użyczonej części znajduje się teren zielony częściowo zadrzewiony.  Wyznaczona nieruchomości posiada dostęp do drogi publicznej przez całą działkę 464/9.

T e r m i n   z a g o s p o d a r o w a n i a   n i e r u c h o m o ś c i :

Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w użyczenie z dniem zawarcia umowy użyczenia.

I n f o r m a c j e   d o t y c z ą c e   u ż y c z e n i a :

Przedmiotowa nieruchomość użyczona będzie bezpłatnie na realizację oraz utrzymanie okresu trwałości projektu polegającego na budowie ogólnodostępnego parku doświadczeń składającego się z urządzeń edukacyjnych oraz elementów placu zabaw    

 

         Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym – Echo Jaworza.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jaworze, przeznaczonej do użyczenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:01.12.2020 09:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.11.2020
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:01.12.2020 09:07