ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1182 ze zm.) oraz § 3 uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zapraszam organizacje społeczne, działające na obszarze Gminy Jaworze, do konsultacji/zgłaszania opinii do projektu uchwały:

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń

Opinię proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu formularza:

  1. Osobiście w Urzędzie Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, lub
  2. drogą elektroniczną ePUAP /30omoor391/skrytka, lub
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mbednarek@jaworze.pl lub epilch@jaworze.pl

Pobrać formularz oraz zapoznać się z projektem ww. uchwały można na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze (BIP) oraz w pok. 110 w godzinach pracy urzędu.

Termin zgłaszania opinii rozpoczyna się w dniu 26 czerwca 2020 r. i kończy w dniu 6 lipca 2020 r.

Do udzielania wyjaśnień uprawniony jest Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska.
Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.06.2020 08:46