Rada Gminy Jaworze

Uchwała Nr XI/75/03
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23 września 2003r.

 

w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Jaworze.

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001r. póz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 1, 2 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm./ oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm./.

 

Rada Gminy Jaworze
uchwala:

 

1. Uchwalić Program Ochrony Środowiska Gminy Jaworze, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zobowiązać Wójta Gminy Jaworze do przedstawiania Radzie Gminy co 2 lata raportów z wykonania Programu, o którym mowa punkcie 1.

3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Jaworze.

4.

a) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

b) Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jaworzu.

 

      Przewodniczący Rady Gminy
      Piotr Krzemień

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:26.11.2004 11:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:23.09.2009 12:05