Akty prawa miejscowego 2020

 

 l.p. nr uchwały/data podjęcia  tytuł  

treść

 1 Uchwała XV/147/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 2 Uchwała XV/149/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Jaworze
 3 Uchwała XV/150/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2020r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 4 Uchwała XV/151/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 5 Uchwała XVI/158/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.04.2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 6 Uchwała XVI/162/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.04.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
 7 Uchwała XVI/164/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.04.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
 8 Uchwała XVI/165/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.04.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 9 Uchwała XVI/166/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.04.2020r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
 10 Uchwała XVI/167/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.04.2020r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2020 r.
11 Uchwała XVI/168/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.04.2020r.
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
12 Uchwała XVII/169/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.05.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13 Uchwała XVII/170/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.05.2020r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
14 Uchwała XVII/171/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.05.2020r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
15 Uchwała XVII/172/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.05.2020r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
16 Uchwała XVIII/182/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
17 Uchwała XVIII/183/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jaworze oraz jej jednostkom organizacyjnym
18 Uchwała XVIII/185/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
19 Uchwała XVIII/186/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Jaworze
20 Uchwała XVIII/187/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21 Uchwała XVIII/188/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
22 Uchwała XVIII/189/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
23 Uchwała XVIII/190/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
24 Uchwała XVIII/191/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
25 Uchwała XX/197/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 17.09.2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
26 Uchwała XXI/204/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29.10.2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
27 XXI/206/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29.10.2020r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28 XXI/207/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29.10.2020r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
29 XXI/208/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29.10.2020r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
30 XXI/210/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29.10.2020r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
31 XXII/215/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 03.12.2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
32 XXIII/220/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22.12.2020r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2021 rok
33 XXIII/226/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22.12.2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
34 XXIII/227/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22.12.2020r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
35 XXIII/230/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22.12.2020r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:akty prawa miejscowego 2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:04.03.2020 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:12.01.2021 08:56