akty prawa miejscowego 2020

Akty prawa miejscowego 2020

 

 l.p. nr uchwały/data podjęcia  tytuł  

treść

 1 Uchwała XV/147/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 2 Uchwała XV/149/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Jaworze
 3 Uchwała XV/150/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2020r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 4 Uchwała XV/151/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 5 Uchwała XVI/158/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.04.2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
 6 Uchwała XVI/162/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.04.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
 7 Uchwała XVI/164/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.04.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
 8 Uchwała XVI/165/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.04.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 9 Uchwała XVI/166/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.04.2020r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
 10 Uchwała XVI/167/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.04.2020r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2020 r.
11 Uchwała XVI/168/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.04.2020r.
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
12 Uchwała XVII/169/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.05.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13 Uchwała XVII/170/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.05.2020r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
14 Uchwała XVII/171/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.05.2020r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
15 Uchwała XVII/172/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.05.2020r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jaworze na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
16 Uchwała XVIII/182/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
17 Uchwała XVIII/183/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jaworze oraz jej jednostkom organizacyjnym
18 Uchwała XVIII/185/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jaworze oraz tymczasowych pomieszczeń
19 Uchwała XVIII/186/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Jaworze
20 Uchwała XVIII/187/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21 Uchwała XVIII/188/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
22 Uchwała XVIII/189/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej
23 Uchwała XVIII/190/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
24 Uchwała XVIII/191/2020
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.07.2020r.
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:akty prawa miejscowego 2020
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2020 12:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż