ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2020 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.) oraz § 3 uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zapraszam organizacje społeczne, działające na obszarze Gminy Jaworze, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt do konsultacji/zgłaszania opinii do projektu uchwały:

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2020 r.

Opinię proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu formularza:

  1. osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mbednarek@jaworze.pl lub dsekula@jaworze.pl

Pobrać formularz oraz zapoznać się z projektem ww. uchwały można na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze (BIP) oraz w pok. 110 w godzinach pracy urzędu.

Termin zgłaszania opinii rozpoczyna się w dniu 31 stycznia 2020 r. i kończy w dniu 21 lutego 2020 r.

Uprawnionymi podmiotami do konsultacji/zgłaszania opinii są organizacje społeczne, działające na obszarze Gminy Jaworze, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Do udzielania wyjaśnień uprawniony jest Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektów uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:30.01.2020
Data publikacji:04.02.2020 10:59