KIEROWNIK GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI W JAWORZU
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

PODINSPEKTORA
W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI W JAWORZU
w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
6) wykształcenie:
a) wyższe,
b) średnie i co najmniej 2 letni staż pracy.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
2) preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej lub stowarzyszeniach posiadających osobowość prawną,
3) znajomość obsługi komputera – w tym umiejętności posługiwania się pakietem Microsoft Office,
4) zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, dociekliwość, terminowość i zaangażowanie w pracę,
5) znajomość ustaw z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku, w tym, w szczególności:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
-  ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
- ustaw z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
- znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury, 
-  ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, 
- znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa oświatowego, 
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, 
- ustawa z dnia 29 czerwca 2018 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,  znajomość przepisów podatkowych, 
- znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, 
-  znajomość przepisów wykonawczych do w/w ustaw.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Realizacja obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi w Jaworzu, w zakresie:
- rachunkowości i sprawozdawczości;
- prowadzenia obsługi finansowej i księgowej;
- realizacja obsługi rachunków bankowych,
- dokonywania wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych.

IV. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie i fakultatywnie staż pracy,
 • oświadczenia kandydata:
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. ochronie danych osobowych,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
  • stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku.
 • kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności – według uznania kandydata,

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w pozycji siedzącej wykonywana w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi przy ul. Wapienickiej 10 na terenie gm. Jaworze, w warunkach stresogennych polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu informacji. Wymagająca dyspozycyjności, może wystąpić potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą jednostki – delegacja służbowa. Stanowisko pracy znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu administracyjno-biurowym (brak windy). Oświetlane światłem dziennym i elektrycznym. Wyposażone w komputer z monitorem ekranowym (praca powyżej 4 godzin dziennie) i inne urządzenia biurowe.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:
W miesiącu listopadzie br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zespole Obsługi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 27 grudnia 2019 r. na adres: Gminny Zespół Obsługi w Jaworzu, 43-384 Jaworze, ul. Wapienicka 10, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta pracy na stanowisko Podinspektora w Gminnym Zespole Obsługi w Jaworzu” oraz wskazaniem danych kandydata (imię, nazwisko, adres).

VIII. Inne informacje
Komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi działa dwuetapowo:

b) I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,
c) II etap – przeprowadzenie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Test i/lub rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędzie się w dniu 3 stycznia 2020 r. roku w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi w Jaworzu. Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o godzinie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, których oferty nie spełnią wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze, nie będą powiadamiani.

W celu umożliwienia weryfikacji prawdziwości dokumentów, które złożono w kopii, kandydat zobowiązany jest do okazania oryginałów tych dokumentów na żądanie Komisji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jaworze, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych w wyniku naboru, zostaną odesłane za pośrednictwem poczty – listem poleconym lub można je odebrać osobiście w Gminnym Zespole Obsługi w Jaworzu. 

Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi
Malwina Kleszcz

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:nabór na wolne stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTORA w Gminnym Zespole Obsługi w Jaworzu
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:16.12.2019 12:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Malwina Kleszcz
Data na dokumencie:16.12.2019
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:13.01.2020 13:01