ZARZĄDZENIE Nr 99/2019
WÓJTA GMINY JAWORZE
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz § 8 ust.1 pkt 2 załącznika do uchwały Nr XI/117/2019 Rady Gminy Jaworze z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2020

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2020 - zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Treść załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia publikuję na stronach internetowych Urzędu Gminy Jaworze, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jaworze oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jaworze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY JAWORZE
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:otwarty konkurs ofert, o którym mowa w przepisie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:11.12.2019 12:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Jaszowski
Data na dokumencie:10.12.2019
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:10.01.2020 08:07