W ślad za pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia  26 listopada 2019r. sygn. akt SOIa.622.45.2019 informujemy, że obywatele polscy, którzy zmienili nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przed złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego są zobowiązani do transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa celem zmiany danych  w rejestrze pesel.
Zatem, gdy we wniosku o wydanie dowodu osobistego wnioskodawca poda nieprawdziwe dane dotyczące aktualnie noszonego nazwiska, czego następstwem będzie wydanie nowego dokumentu tożsamości zawierającego nieaktualne na dzień złożenia wniosku dane dot. nazwiska, Organ gminy po powzięciu informacji o zmianie danych dot. nazwiska na skutek w/w zdarzenia, jest zobowiązany wydać decyzję o stwierdzeniu nieważności wystawionego na nieaktualne dane dowodu osobistego.
Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 104 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. z 2018r. poz. 2224/ transkrypcja akt stanu cywilnego jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie nr pesel.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja dot. transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa celem zmiany danych w rejestrze pesel
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:28.11.2019 13:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:Izabela Stwora
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:28.11.2019 13:38