INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO

INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze

zgodnie z ogłoszeniem o naborze sygn. OZK.2110.4.2019 z 19 listopada 2019r.

 

W wyniku przeprowadzonego naboru, na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze  wybrana została

Pani Dorota Sekuła, zam. Bielsko-Biała

Uzasadnienie wyboru.

Pani Dorota Sekuła posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku.
Kandydatka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i znajomością zagadnień i ustaw, niezbędną do wykonywania  zadań na stanowisku.
Pani Dorota Sekuła spełniła wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe konieczne do wykonywania zadań, o których mowa w ogłoszeniu.

Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz

 


WÓJT GMINY JAWORZE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
INSPEKTORA
W WYDZIALE SPRAW KOMUNALNYCH I UZDROWISKA
URZĘDU GMINY JAWORZE
w wymiarze całego etatu

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
4) nieposzlakowana opinia,
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) wykształcenie:
a) wyższe i co najmniej 3 letni staż pracy,
b) średnie i co najmniej 5 letni staż pracy.

II. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
2) preferowany co najmniej czteroletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej,
3) znajomość ustaw z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku, w tym, w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ordynacja podatkowa,
4) znajomość obsługi komputera - w tym umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office, a także systemem e-obiegu dokumentów,
5) umiejętność organizacji pracy, planowania zadań i ustalania priorytetów, otwartość i kreatywność, samodzielność,
6) zaangażowanie w wykonywaną pracę,
7) prawo jazdy kat. B,
8) możliwość wykorzystania własnego samochodu w celach służbowych.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań Inspektora w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska należeć będzie prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w zakresie:

1) prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi (poprzez współorganizowanie systemu odbierania odpadów a następnie prowadzenie spraw związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości),
2) gromadzenia i przechowywania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, wydawanych przez właściwy organ,
3) prowadzenia spraw dot. prowadzenia działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów,
4) rozpatrywania spraw, interwencji, wniosków i skarg z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
5) przygotowywania decyzji i pism w zakresie gospodarki odpadami,
6) prowadzenia spraw dotyczących wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,
7) podejmowania wszelkich działań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy – gospodarka odpadami,
8) współpracy z innymi samorządami, organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony środowiska i gospodarowaniem odpadami,
9) prowadzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
10) przygotowania sprawozdań, ankiet z zakresu gospodarki odpadami, planów gospodarki odpadami,
11) przygotowania projektów decyzji w trybie ustawy ordynacji podatkowej,
12) przygotowywania pism dotyczących zezwoleń dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie odbierania, transportu, odzysku odpadów komunalnych.,
13) weryfikacji otrzymanych sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jaworze,
14) pozostałych zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi (w tym zawierającymi azbest) innymi niż niebezpieczne na terenie gminy,
15) nadzór oraz współpraca z firmą odbierającą odpady,
16) nadzór nad właściwą realizacją Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze w zakresie gospodarki odpadami,
17) współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za zakres Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaworze,
18) wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne, prowadzenie rejestru psów oraz nadzór i kontrola utrzymania zwierząt domowych,
19) realizacji zadań dotyczących zwierząt domowych, gospodarskich, bezdomnych, dzikich wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności ustawy o ochronie zwierząt oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze,
20) realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie.

IV. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • CV,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • poświadczenie posiadania stażu pracy (np. świadectwo pracy, informacja o bieżącym zatrudnieniu, referencje),
  • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  • kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności – według uznania kandydata,
  • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych,
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w pozycji siedzącej wykonywana w siedzibie Urzędu w warunkach stresogennych polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu informacji. Wymagająca dyspozycyjności, może wystąpić potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu – delegacja służbowa lub praca w terenie. Stanowisko pracy znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu administracyjno-biurowym (brak windy). Oświetlane światłem dziennym i elektrycznym. Wyposażone w komputer z monitorem ekranowym i inne urządzenia biurowe.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:

W miesiącu październiku br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Jaworze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Jaworze (pokój Nr 001 – parter) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. na adres: Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta pracy na stanowisko inspektora w Wydziale SKU” oraz wskazaniem danych kandydata (imię, nazwisko, adres). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Inne informacje

informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jaworze, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz., 902).

Komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Jaworze działa dwuetapowo:

1) I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,

2) II etap – przeprowadzenie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru oraz terminie i miejscu przeprowadzenia testu i/lub rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydaci, których oferty nie spełnią wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze, nie będą powiadamiani. W celu umożliwienia weryfikacji prawdziwości dokumentów, które złożono w kopii, kandydat zobowiązany jest do okazania oryginałów tych dokumentów na żądanie Komisji.

Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:19.11.2019 12:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:19.11.2019
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:12.12.2019 14:55