wersja do wydruku Anna Talik 01.10.2019 08:46

ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2020

Jaworze, 30 września 2019 r.

RI.526.0027.2019
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zapraszam  organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie Gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez Gminę Jaworze do konsultacji/zgłaszania opinii do projektu uchwały Rady Gminy Jaworze:
 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2020
 
Uwagi proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu formularza do konsultacji:
  1. osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tjaszowski@jaworze.pl
Pobrać formularz oraz zapoznać się z projektem ww. uchwały można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze – www.jaworze.bip.info.pl -  oraz w biurze nr 104 w godzinach pracy urzędu.
 
Termin zgłaszania opinii rozpoczyna się w dniu 1 października 2019 r. i kończy w dniu 15 października 2019 r.
 
Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest Wydział Rozwoju i Inwestycji.
 
Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze.
 
Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2020
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Tomasz Jaszowski
Data na dokumencie:30.09.2019
Data publikacji:01.10.2019 08:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż