Rada Gminy Jaworze

Uchwała Nr XVIII/121/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 kwietnia 2004r.
/zmiana uchwała: XIX/139/04 z dn. 29.06.2004r.
uchwała: XX/148/04 z dn. 31.08.2004r./

w sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Jaworze na lata 2004-2006.

Działając na podstawie art. 6 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm./

 

Rada Gminy Jaworze
uchwala:

§ 1

Przyjąć Program Rozwoju Lokalnego Gminy Jaworze na lata 2004-2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Krzemień

 

U Z A S A D N I E N I E

Posiadanie przez gminę Programu (Planu) Rozwoju Lokalnego jest niezbędne w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych Wspólnot Europejskich. Program Rozwoju Lokalnego przekazywany jest wraz z wnioskiem aplikacyjnym.

Obligatoryjnym okresem programowania są lata 2004-2006, kolejne lata mają charakter fakultatywny.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/121/04
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20 kwietnia 2004r.

tekst jednolity (red.)

P R O G R A M      R O Z W O J U       L O K A L N E G O

Gminy Jaworze na lata 2004-2006

I. WSTĘP

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Jaworze, zwany dalej Programem, to zestawienie działań, które mają być realizowane w konkretnym otoczeniu i czasie, sprzyjając realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Gminy Jaworze.

Program został przygotowany na lata 2004-2006 i w zamierzeniu ma służyć pełnemu wykorzystaniu przez gminę Jaworze stojących przed nią szans w zakresie realizacji podstawowych koncepcji, przyczyniających się do długotrwałego i zrównoważonego rozwoju gminy Jaworze w aspekcie gospodarczym i społecznym.

Podstawowym instrumentem realizacji głównych punktów Programu będą środki publiczne, pochodzące z budżetu gminy. Mając jednak na uwadze, że środki te nie są wystarczające, konieczne będzie pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania w szczególności z funduszy pozabudżetowych, funduszy strukturalnych i innych inicjatyw Wspólnot Europejskich, przedsięwzięć wpisujących się w ramy tzw. Partnerstwa Publiczno-Prawnego, a także ze współpracy z innymi gminami, władzami powiatu i województwa.

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY JAWORZE

POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA

Gmina Jaworze położona jest w południowej Polsce w obrębie Pogórza Cieszyńskiego i północnej krawędzi Beskidu Śląskiego. Od 1999 roku (po tzw. reformie administracyjnej kraju) jest częścią powiatu bielskiego i województwa śląskiego. Graniczy od wschodu z miastem Bielskiem-Białą, od południa i zachodu z gminą Brenną, a od północnego zachodu i północy z gminą Jasienicą.

Jaworze jest gminą wiejską o szczególnie rozwiniętym potencjale naturalnym (klimatycznym, przyrodniczym i geologicznym), której w regionalnym układzie odniesienia przypisuje się funkcję turystyczną i rekreacyjno-sportową. Gmina cechuje się wysokim stopniem dostępności i otwartości komunikacyjnej względem ośrodków regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Powierzchnia gminy Jaworze wynosi 21,32 km2 i tradycyjnie wyróżnia się w jej granicach administracyjnych cztery główne przysiółki – Jaworze Dolne, Jaworze Górne, Jaworze Średnie oraz Nałęże.

LUDNOŚĆ

Wg stanu na 31 grudnia 2003 roku liczba ludności w gminie Jaworze wynosiła 6 072 mieszkańców, co stanowi nieco ponad 4 % ogółu ludności zamieszkującej obszar powiatu bielskiego i 0,0012 % ogółu ludności zamieszkującej w województwie śląskim.

STRUKTURA PRZESTRZENNA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Za podstawowe wyznaczniki przestrzennej struktury gminy Jaworze należy uznać w szczególności atrakcyjne położenie u podnóża górskiego Beskidu Śląskiego, zróżnicowane ukształtowanie rzeźby terenu, pozwalających na wykorzystanie w zabudowie efektów osi widokowych, czytelny w sensie urbanistycznym podział gminy na dwie części, tj. południową (rekreacyjno-leśną) oraz północną (zurbanizowaną i rolniczą), jak również w miarę jednolity charakter architektoniczny zabudowy, której wartość podnosi rozwój budownictwa rekreacyjno-wypoczynkowego z jednoczesnym zachowaniem historycznej zabudowy centrum gmin (z licznymi zabytkami).

Granice gminy Jaworze biegną kompleksami leśnymi następujących szczytów górskich – Błatniej, Przykrej, Palenicy oraz Ostrego, Borowiny i Bucznika. Obszar gminy jest bogaty w przepływające przezeń rzeki i potoki, tworzące zlewnię Wisły. Można wśród nich wymienić: potok Szeroki i Wysoki oraz potok Jasienica (zw. również Jasionką).

Położenie gminy u podnóża Beskidu śląskiego powoduje znaczne zróżnicowanie ukształtowania powierzchni (340-917 m n.p.m.), co stanowi ważny element turystycznej atrakcyjności. Obszary położone na wysokości od 340 do 500 m n.p.m. stanowią ok. połowę powierzchni gminy i są to tereny w większości zainwestowane. Pozostała połowa powierzchni gminy to lasy i zalesienia (500-917 m n.p.m.). Całość lasów gminnych zaliczona została do I grupy, kwalifikując je jako lasy ochronne (uzdrowiskowo-klimatyczne i wodochronne.

Na terenie gminy zdecydowana większość gruntów stanowią gleby ciężkie do uprawy, które obejmują 61 % ogółu gruntów ornych. Pozostałe 10% to gleby w zasadzie lekkie pylaste, lessowe i ilaste. Pozostałe z kolei wymagają specjalnego sprzętu uprawowego, jako że są to grunty położone na stokach i zboczach górskich.

Na obszarze gminy Jaworze znajdują się bogate zasoby wód mineralnych, wśród których dominują w szczególności solanki o stopniu mineralizacji w granicach 11-15 %. Temperatura wody wynosi od +23° C do +32° C.
Wody te, uznane za lecznicze, umożliwiają leczenie schorzeń gastrycznych, laryngologicznych i pulmonologicznych.

AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA I ZAWODOWA LUDNOŚCI

Zawodowa aktywność społeczności lokalnej koncentruje się głównie na usługach. W sferze usług zatrudnionych jest w gminie ok. 58 % ogólnej liczby pracujących, z czego większość przypada na usługi nierynkowe. Stopa bezrobocia w gminie Jaworze kształtuje się na poziomie 7-8 %. W okresie wiosenno-letnim (ze względu na prace sezonowe) liczba ta spada nawet do 5 %.

Gmina Jaworze jest gminą o profilu usługowo-przemysłowym i niskim poziomie organizowanej na jej obszarze zawodowej aktywności społeczności lokalnej. Wyróżniającą cechą społeczności Jaworza są umiejętności w zakresie samoorganizacji i uruchamiania procesów rozwojowych oraz dostosowawczych. Działalność gospodarcza podejmowana w gminie stawia ją w czołówce gmin województwa śląskiego.

Wśród zasobów strategicznych gminy, stanowiących potencjał oraz główne źródła kreacji działalności gospodarczej można wskazać: bazę usługowo-uzdrowiskową, zasoby wody jodowo-bromowej, urządzenia sportowo-rekreacyjne, agroturystyka, zwarte obszary kompleksów leśnych.

Gmina Jaworze – w przeciwieństwie do wielu innych gmin – posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

TURYSTYKA

Kluczem do rozwoju gminy Jaworze jest w pierwszym rzędzie turystyka oraz agroturystyka. Sprzyjają temu przede wszystkim zalesienie gminy, stoki górskie oraz inne walory przyrodnicze takie, jak zasoby wód mineralnych. Dodatkowym atutem gminy Jaworze są dobre połączenia komunikacyjne, występowanie ciekawych obiektów kulturowych, w tym zabytków ujętych zarówno w ewidencji, jak i rejestrze zabytków, czy pomników przyrody. Nie bez znaczenia pozostają również szlaki turystyczne (np. Greenways) oraz bezpośrednia bliskość i współpraca z regionami Czech i Słowacji oraz Węgier.

INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA

1) system komunikacji

Położenie gminy w bezpośrednim styku z miastem Bielskiem-Białą oraz w pobliżu granicy z Republiką Czeską powoduje, że gmina Jaworze ma zapewniony dostęp do głównych powiązań komunikacyjnych z pozostałym obszarem kraju.

Przez teren gminy w zasadzie nie przebiegają drogi wojewódzkie czy krajowe, lecz w gminach sąsiednich takowe istnieją. Podstawowy układ komunikacyjny gminy tworzą drogi powiatowe, a mianowicie: ulice Cieszyńska, Bielska, Słoneczna, Zdrojowa, Cisowa i Wapienicka uzupełnione siecią dróg miejscowych. Nie wszystkie drogi lokalne są utwardzone, a ich stan jest nie rzadko fatalny, co jest wielką uciążliwością i barierą rozwoju gminy Jaworze.

Układ komunikacji samochodowej zewnętrznej oparty jest o przebieg drogi 1(E75) relacji Kraków-Cieszyn (głównej dwujezdniowej drogi o charakterze krajowej, międzyregionalnej.

Jako podstawowe traktuje się powiązania na trzech kierunkach:

 • Kierunek wschodni do Bielska-Białej – funkcjonują obecnie dwa połączenia, z których jedno przebiega drogą krajową 1(E75), a drugie przez Wapienicę ma ograniczone możliwości przepustowości,
 • Kierunek zachodni do Cieszyna – połączenie poprzez drogę krajową 1(E75),
 • Kierunek północny do aglomeracji katowickiej – połączenie poprzez drogę krajową 1(E75).

Pomiędzy gminą Jaworze a gminami ościennymi istnieją różnego charakteru powiązania komunikacyjne. Pomiędzy Jaworzem a gmina Brenną nie funkcjonuje obecnie żadne powiązanie komunikacji samochodowej, a jedynymi ciągami komunikacyjnymi sa szlaki piesze i turystyczne o charakterze rekreacyjnym. Pomiędzy Jaworzem a gminą Jasienicą występują w zasadzie (poza ulicami Cieszyńską i Bielską) tylko powiązania lokalne. W związku z tym konieczne jest usprawnienie powiązań układu komunikacyjnego. Pomiędzy gminami Bielskiem-Białą a Jaworzem istnieją dwa główne połączenia komunikacyjne – ulicą Bielską-Cieszyńską oraz ulicami Wapienicką i Jaworzańską. Preferowane byłoby usprawnienie tych połączeń oraz pozostałych połączeń o lokalnym charakterze.

Układ komunikacyjny wewnątrz gminy Jaworze wyznacza siatka ulic lokalnych i dojazdowych, będących drogami gminnymi. Drogi te są bardzo zróżnicowane pod względem nawierzchni oraz innych parametrów technicznych. Poza tym charakteryzują się one niską przepustowością, która może być istotną barierą w rozwoju przestrzennym gminy. Układ tych dróg wymaga wprowadzeniu wielu korekt technicznych, organizacyjnych i funkcjonalnych łącznie z przebudową i budową nowych odcinków.

W układzie powiązań zewnętrznych nie zostały wydzielone drogi rowerowe, podobnie jak w systemie wewnętrznych układów. Ruch rowerowy odbywa się w obrębie układu komunikacji samochodowej.

W obrębie gminy Jaworze ruch pieszych odbywa się w obrębie dróg publicznych, które są najczęściej pozbawione chodnika. Największymi generatorami ruchu pieszego są obiekty usługowe, w tym kościoły i szkoły oraz centra handlowa.

2) gospodarka wodno-ściekowa

Gmina Jaworze nie jest jeszcze w całości zwodociągowana. Wciąż trwają prace mające na celu zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do infrastruktury wodnej.

Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja dostępności do infrastruktury kanalizacyjnej. Gmina Jaworze skanalizowana jest w niewielkim stopniu. Władze gminy Jaworze w objęciu wszystkich mieszkańców systemem kanalizacyjnym widzą wielką szansę rozwoju miejscowości. W związku z tym stan odprowadzania i oczyszczania ścieków jest zły. Wynika to głównie z braku odpowiednich urządzeń sanitarnych i fatalnego stanu użytkowanych zbiorników bezodpływowych.

3) gospodarka energetyczna

Gmina posiada sieć rozdzielczą, w większości napowietrzną, pracującą na napięciu 15 kW. Na jej terenie nie istnieje sieć wysokiego napięcia. Jaworze posiada ok. 30 stacji transformatorowych, z czego kilka jest stacjami prywatnymi.

Głównymi odbiorcami są osoby indywidualne oraz kilka odbiorców przemysłowych. Sieć w zasadzie jest wystarczająco dofinansowana i zabezpiecza potrzeby gminy w przyszłości. Jednak w niektórych miejscach istnieją niedobory mocy, w związku z czym sieć wymaga uzupełnienia. Innym problemem jest konieczność jej konserwacji oraz konieczność zapewnienia oświetlenia ulic. Drugi problem jest poważnym wyzwanie stojącym przed naszą gminą na przyszłość, a zarazem niezbędnym warunkiem jej dalszego rozwoju oraz poczucia bezpieczeństwa obywateli.

4) gospodarka odpadami

Gmina Jaworze nie posiada własnego wysypiska śmieci. Odpady komunalne wywożone są na wysypisko w Jastrzębiu, a przewozu dokonują prywatne firmy, z którymi poszczególne podmioty mają zawarte umowy.

Poza tym gmina posiada regulacje prawne w tym zakresie oraz odrębny program dotyczący ochrony środowiska.

OBIEKTY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

W gminie Jaworze występują obiekty dziedzictwa kulturowego tak w wymiarze lokalnym, jak i regionalnym. Można tutaj wymienić:

 • Układ urbanistyczny centrum Jaworza,
 • Kościół parafialny p.w. Opatrzności Bożej z 1802 roku,
 • Pałac klasycystyczny z 1793 roku,
 • Zabudowa Dolnego Dworu,
 • Budynek nr 11,
 • Budynek nr 27,
 • Jaworze (Palenica) – stanowisko archeologiczne nr 1

Poza tym można wymienić:

 • Kościół ewangelicko-augsburski z 1782 roku,
 • Spichlerz Dolnego Dworu,
 • Stodoła wschodnia Dolnego Dworu,
 • Zabudowania gospodarcze Dolnego Dworu,
 • Altana “Glorietta” na wzgórzu Goruszka,
 • Zespół Folwarku Górnego

oraz i inne obiekty wymienione w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jaworze.

Teren gminy Jaworze należy do najbardziej interesujących terenów powiatu bielskiego oraz mikroregionu. Jednakże większość obiektów i zabytków na terenie gminy jest mocno zniszczona i wymaga natychmiastowych działań konserwatorskich. Zapóźnienia w tym zakresie występują w pierwszym rzędzie z powodu deficytu środków pieniężnych przeznaczonych na te cele.

Powodów do zadowolenia nie daje również baza kulturalna, tj. istniejący Amfiteatr czy Muzeum Fauny i Flory Morskiej przy miejscowym gimnazjum. Te – jak również i inne – obiekty wymagają natychmiastowej konserwacji i renowacji. Poważnym problemem jest również brak obiektów dla działalności kulturalnej, jak również mała dostępność istniejących.

IDENTYFIKACJA NAJISTOTNIEJSZYCH PROBLEMÓW

Podstawowymi problemami występującymi w naszej gminie są:

 • brak środków finansowych na działania konserwatorskie w obrębie obiektów kultury i dziedzictwa kulturalnego,
 • brak środków finansowych skierowanych na rozwój gminy jako miejscowości rekreacyjnej i turystycznej (m.in. szlaki rowerowe, szlaki górskie),
 • brak środków finansowych na realizację inwestycji związanych z infrastrukturą gospodarczą (sieć kanalizacyjna, drogi, chodniki, oświetlenie ulic),
 • zagrożenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy Jaworze, związane z zapóźnieniami w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej oraz rozwojem cywilizacyjnym,

DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG

W gminie Jaworze istnieją aktualnie dwie szkoły – Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum, a także dwa przedszkola. W tym zakresie należy zauważyć, że stan bazy edukacyjnej pozostawia wiele do życzenia – jest on niezadowalający. Obiekty szkolne wymagają kapitalnego remontu i rozbudowy, zwłaszcza jeżeli chodzi o zaplecze sportowe. Poza tym istnieje konieczność doposażenia placówek w sprzęt informatyczny.

Inną kwestią jest dostępność do usług medycznych. Obecna przychodnia zdrowotna musi zostać przebudowana i rozbudowana albo winien zostać zaadaptowany inny budynek, gdyż obecny obiekt nie odpowiada standardom
w tym zakresie. Chodzi tutaj nie tylko o stan budynku, ale i całą aparaturę medyczną.

RYNEK PRACY

Gmina Jaworze charakteryzuje się wielkim potencjałem w zakresie możliwości rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Znajdujące się na obszarze gminy atrakcyjne tereny inwestycyjne – uzupełnione istnieniem aktualnego planu zagospodarowania, walory krajobrazowe, przyrodnicze i klimatyczne oraz zasoby mineralne sprawiają, że w gminie istnieją niespożyte możliwości organizowania działalności usługowej, rzemieślniczej, turystycznej oraz agroturystycznej.

Zgodnie z aktualnymi statystykami rynku pracy w Jaworzu stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie ok. 7-8 %, w okresie wiosenno-letnim (wskutek podejmowania przez ludzi działalności zarobkowej) spadająca nawet do poziomu 4-5 %.

Dodatkowymi atutami gminy Jaworze są bliskie sąsiedztwo z blisko dwustutysięcznym miastem, tj. Bielskiem-Białą. W zakresie diagnozowania sytuacji w sferze społecznej należy jednak mieć na uwadze najpoważniejsze problemy w tym zakresie, wynikające w szczególności z trudnej sytuacji gospodarstw rolnych, zapóźnień w organizowaniu działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej (wynikającej z braku odpowiedniej bazy i zaplecza), braku infrastruktury kanalizacyjnej.

III. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W GMINIE JAWORZE

W obszarze struktur podtrzymania w przyszłości wymagają w pierwszym rzędzie:

 • walory ekologiczne gminy,
 • rodzimy styl budownictwa,
 • ugruntowanie i rozwój ekologicznego wizerunku gminy,
 • zagospodarowaniu i efektywnym wykorzystaniu posiadanego zasobu solanek,
 • zwiększenie jakości i poziomu zróżnicowania oferowanych w gminie usług o charakterze turystycznym, rekreacyjnym, sportowym, leczniczym, uzdrowiskowym oraz agroturystycznym,
 • rozwiązanie problemów niedorozwoju sieci kanalizacyjnej oraz kwestii związanych z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów.

W dziedzinie relacji z otoczeniem gmina winna w pierwszym rzędzie dążyć do podtrzymania i maksymalnego wyeksploatowania korzyści wynikających z:

 • tradycyjnych więzi z sąsiednimi gminami celem zachowania spuścizny kulturowej i dziedzictwa regionalnego,
 • związków z m. Bielskiem-Białą w celu wykorzystania jego atrakcyjności jako miejsca lokalizacji funkcji ponadlokalnych oraz – z drugiej strony – wykorzystania atrakcyjności gminy Jaworze w funkcji miejsca zamieszkania dla ludności tego ośrodka,
 • przynależności do gmin transgranicznych,
 • tradycyjnego charakteru gminy jako niewielkiej, podgórskiej miejscowości,
 • specjalizacji gminy w realizowaniu funkcji turystycznych, rekreacyjnych i uzdrowiskowych,
 • rozwijania współpracy gospodarczej i kulturalnej z gminami sąsiednimi,
 • rozwijania współpracy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
 • rozwijania nowych form usług agroturystycznych.

Gmina Jaworze, koncentrując się na jej rozwoju gospodarczym, musi akcentować zasady określone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w którym określone zostały zasady procesu inwestycyjnego z jednoczesnym kreowaniu warunków niezbędnych do realizacji celów określonych w niniejszym Programie oraz Strategii Rozwoju Gminy Jaworze.

Rozwój układu dróg lokalnych, tworzących sieć z przebiegającymi przez gminę drogami powiatowymi oraz w pobliżu gminy drogami wojewódzkimi i krajowym jest kluczem do rozwoju gospodarczego Jaworza. Pozwoli to między innymi na przyspieszenie rozwoju gospodarczego gminy oraz polepszenia warunków inwestowania.

Podstawowymi zadaniami w tym zakresie będą:

 • modernizacja dróg lokalnych o nawierzchni gruntowej,
 • modernizacja chodników na terenie gminy oraz w wielu miejscach ich budowa,
 • budowa oświetlenia ulic i innych miejsc publicznych,
 • budowa tras rowerowych.

W zakresie priorytetowych zadań skierowanych na rozwój infrastruktury można wyróżnić następujące działania:

 • modernizacja sieci wodociągowej i większości lokalnych ujęć wody celem polepszenia jakości zaopatrzenia w wodę,
 • modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej,
 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
 • budowa i rozbudowa budynków szkolnych oraz medycznych z jednoczesnym dostosowaniem ich do istniejących standardów,

W zakresie działań dotyczących poprawy stanu środowiska naturalnego można wyróżnić:

 • ochrona wód powierzchniowych i podziemnych poprzez skanalizowanie obszarów gminy,
 • ochrona powietrza atmosferycznego, przyrody, środowiska i ekosystemu oraz gleb.
 • analiza wpływu planowanych inwestycji na stan środowiska naturalnego,
 • renowacja i odtworzenie cennych zabytków kultury oraz kompleksu pałacowo-parkowego, jak również i innych parków,

W zakresie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców można wyróżnić następujące priorytety:

 • zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna, drogi),
 • zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury społecznej,
 • stworzenie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu oraz oferty w zakresie kultury, sportu i rekreacji,
 • działania na rzecz powstawania nowych miejsc pracy na terenie gminy poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków inwestowania.

Mnogość i różnorodność niezbędnych do wdrożenia w życie koncepcji sprawia, że pojawia się konieczność dokonania zhierarchizowania tychże celów. Należy zauważyć, że podstawowym celem, któremu ma sprzyjać realizacja podcelów jest trwały, zrównoważony i harmonijny rozwój z uwzględnieniem warunków bytowych ludności i zwiększenia udziału gminy w gospodarce kraju z jednoczesnym poszanowaniem walorów środowiska naturalnego i kulturowego.

P R I O R Y T E T    P I E R W S Z Y

INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

OCHRONA ŚRODOWISKA

PROCES INWESTYCYJNY

DZIEDZICTWO REGIONALNE

Modernizacja
i rozbudowa dróg

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Budowa oświetlenia ulicznego

Modernizacja obiektów szkolnych

Modernizacja przychodni zdrowotnej

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Stworzenie atrakcyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Renowacja
i odtworzenie cennych zabytków kultury

Rewitalizacja obiektów parkowych

 

P R I O R Y T E T     D R U G I

INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

OCHRONA ŚRODOWISKA

PROCES INWESTYCYJNY

DZIEDZICTWO REGIONALNE

Budowa
i modernizacja chodników oraz ścieżek rowerowych

Modernizacja sieci wodociągowej

Budowa zbiornika retencyjnego w Jaworzu Nałężu

Zapewnienie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu poprzez dostęp do infrastruktury sportowej, rekreacyjnej
i kulturalnej

Poprawa poczucia bezpieczeństwa

Zapobieganie podziałom wśród społeczności lokalnej oraz konfliktom społecznym

Odbudowa cieków wodnych, melioracji służących do odbioru wód
z gminnych dróg, ujęć, oczyszczalni ścieków oraz terenów zurbanizowanych

Wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy – stworzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej

Zachowanie konkurencyjności gminy i aktywna promocja jej walorów

Zagospodarowanie zasobów wody mineralnej

Budowa i modernizacja bazy sportowej oraz kulturalnej

Partnerstwo publiczno-prywatne celem wykorzystania zasobów naturalnych gminy

IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW NA LATA 2004-2006

Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2007-2008

Nazwa inwestycji

Cel inwestycji

Rezultaty

Okres realizacji

Szacunkowa wartość

Jednostka realizująca

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budowa drogi Folwarcznej

Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

2006-2008

150 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Budowa drogi Łubinowej

Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

2006-2008

221 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Remont ulicy Turystycznej

Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

2005-2006

150 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Remont ulicy
Średniej

Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

2005-2006/2008

150 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Remont ulicy Zacisznej wraz z budową chodnika

Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

2007-2008

370 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Remont ulicy Panoramicznej

Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

2005-2006

250 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Turystycznej

Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

2005-2006

200 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Bielskiej

Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

2005-2007

250 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Remont chodnika wzdłuż ulicy Wapienickiej
na odcinku
od ul. Wczasowej
do ul. Południowej

Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

2005-2006

50 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Remont chodnika przy ulicy Słonecznej i Szkolnej

Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

2004-2005

27 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Remont chodnika wzdłuż ulicy Zdrojowej

Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

2004-2005

150 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Remont mostu przy ulicy Panoramicznej

Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

2004-2005

25 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Modernizacja oświetlenia ulic w gminie Jaworze

Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

2004-2006/2008

min. 250.000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA

Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Cieszyńskiej (przy blokach d. FMG)

Poprawa warunków sanitarnych na terenie gminy Jaworze

2004

1 200 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Budowa kanalizacji
na ulicy Leszczynowej

Poprawa warunków sanitarnych na terenie gminy Jaworze

2004-2005

600 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Budowa kanalizacji na ulicy Kwiatowej

Poprawa warunków sanitarnych na terenie gminy Jaworze

2004-2005

500 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Budowa kanalizacji na ulicy Turystycznej

Poprawa warunków sanitarnych na terenie gminy Jaworze

2004/2005-2008

700 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Modernizacja ośrodka zdrowia w Jaworzu

Poprawa dostępu społeczności lokalnej
do usług medycznych

2005-2008

300 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Współudział w budowie zbiornika małej retencji w Jaworzu Nałężu

Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich

2007-2008

9 000 000 zł

30% udział gminy, tj. 2 700 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Odbudowa basenu odkrytego w Jaworzu Górnym

Rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej obszarów wiejskich

2005-2008

1 700 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Budowa hali sportowej (widowiskowo-rozrywkowej)

Rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej obszarów wiejskich

2005-2006

2 500 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Budowa kompleksu boisk przy ulicy Koralowej

Rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej obszarów wiejskich

2005/2006-2008

700 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Budowa infrastruktury stoku startowego dla para- i motolotniarzy na górze Borowina

Rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej obszarów wiejskich

2005-2006

300 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Budowa toru crossowego wraz
z zapleczem

Rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej obszarów wiejskich

2004-2006

100 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Modernizacja i zagospodarowanie terenu biwakowego w Jaworzu Nałężu łącznie z parkingiem

Rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej obszarów wiejskich

2005

70 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Budowa wyciągu narciarskiego
na Goruszkę

Rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej obszarów wiejskich

2004-2005

50 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Stworzenie Centrum Informacji Turystycznej na bazie istniejącego Gminnego Centrum Informacji

Poprawa wizerunku Jaworza jako gminy atrakcyjnej turystycznie oraz poprawa przepływu informacji

2005

50 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Termomodernizacja Gimnazjum w Jaworzu

Dostosowanie warunków edukacji do standardów reformy oświatowej

2004-2005

600 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu

Dostosowanie warunków edukacji do standardów reformy oświatowej

2005-2006

600 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Remont nieruchomości stanowiących własność gminy

Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze

2004-2008

300 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

OCHRONA ŚRODOWISKA

Rewitalizacja Parku Zdrojowego

Zapewnienie czystego środowiska naturalnego oraz realizacja idei czystej i ekologicznej gminy

2005-2008

50 000 zł rocznie

200 000 zł ogółem

Urząd Gminy w Jaworzu

OCHRONA DZIEDZICTWA REGIONALNEGO I KULTUROWEGO GMINY

Modernizacja Amfiteatru w Jaworzu poprzez odbudowę widowni i budowę zaplecza technicznego

Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz rozwój kultury i pielęgnacja tradycji regionu

2005-2007

300 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Modernizacja budynku nr 30

Zachowanie tradycji
i historii regionu
Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze

2005-2008

250 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Renowacja zabytkowego kwartału cmentarnego
na cmentarzu parafii rzymsko-katolickiej w Jaworzu

Zachowanie tradycji i historii regionu o wartości w wymiarze ponadregionalnym

2004-2005

100 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej

Upowszechnianie kultury regionalnej, lokalnej, narodowej i światowej

2004-2005

80 000 zł

Urząd Gminy w Jaworzu

 

Wszystkie ww. inwestycje zgodne są z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze oraz Strategią Rozwoju Gminy Jaworze, jak również i innymi programami przyjętymi i usankcjonowanymi przez organy gminy.

Najważniejszymi rezultatami działań przewidzianych do realizacji w latach 2004-2006 i następnych to:

 • kreacja nowych miejsc pracy
 • zwiększenie terenów uzbrojonych z przeznaczeniem na inwestycje przemysłowe, usługowe, turystyczne i rekreacyjne,
 • wzrost atrakcyjności i konkurencyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy,
 • aktywizacja mieszkańców i procesów społecznych,
 • ugruntowanie wizerunku Jaworza jako gminy dynamicznie się rozwijającej w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

V. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY, POWIATU I WOJEWÓDZTWA

Troska o wielowymiarowy rozwój gminy, chęć zachowania jej wysokiej konkurencyjności dla inwestorów, dążenie do poprawy jakości życia ludności wymusza podejmowanie komplementarnych (uzupełniających się i z sobą niesprzecznych) w stosunku do inwestycji infrastrukturalnych działań.

Gmina Jaworze zamierza aktywnie korzystać ze środków zgromadzonych w funduszach strukturalnych Wspólnot Europejskich, jak również będzie inicjować i wspierać wykorzystanie środków unijnych przez rolników oraz przedsiębiorców (m.in. na rozwój infrastruktury gospodarczej). Poza tym będzie wspierać lokalne społeczności w podejmowanych przez nie działaniach w ramach programów odnowy wsi.

Działania podejmowane przez władze gminy Jaworze są skorelowane z priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, określającej główne cele strategiczne i zadania realizacyjne. W odniesieniu do gminy Jaworze najważniejsze są następujące jej postanowienia, odnoszące się do rozwijania współpracy międzyregionalnej w pasie południowej Polski, rozbudowy oraz unowocześniania systemu transportowego i komunikacyjnego, wzrostu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz poprawy jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększania atrakcyjności terenu.

Wśród celów strategicznych odnoszących się w Strategii Województwa do gminy Jaworze można wymienić w szczególności:

 • poprawienie stanu bazy materialnej istniejących instytucji kultury,
 • dbałość o dziedzictwo kulturowe regionu,
 • wsparcie budowy nowych obiektów kultury o wybitnych walorach architektonicznych wzmacniających funkcje metropolitalne ośrodków regionalnych Bielska-Białej,
 • wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców województwa,
 • stworzenie regionalnej sieci ośrodków turystyki i rekreacji,
 • renowacja i utworzenie systemów szlaków pieszych,
 • poprawa standardu istniejącej bazy instytucjonalnej sportowej i rekreacyjnej,
 • stworzenie zróżnicowanej jakościowo oferty spędzania czasu wolnego,
 • wspieranie budowy rekreacyjnych tras rowerowych i konnych,
 • zwiększenie ilości obiektów sportowych i ośrodków rekreacji,
 • wykorzystanie wód geotermalnych do celów rekreacyjnych,
 • promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,
 • promowanie zróżnicowanej oferty spędzania czasu wolnego,
 • poprawa w zakresie jakości świadczonych usług,
 • podwyższenie standardu ośrodków medycznych oraz lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego,
 • pozyskiwanie partnerów zagranicznych do wspólnych projektów międzyregionalnych,
 • wspieranie społeczności lokalnych w nawiązywaniu i realizacji współpracy
  z partnerami zagranicznymi,
 • wzmacnianie współpracy transgranicznej,
 • wzmacnianie uczestnictwa regionu w pracach (…) Grupy Wyszehradzkiej,
 • rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych,
 • tworzenie centrów sportowo-rekreacyjnych z bazą hotelarską,
 • waloryzacja turystyczna regionu jako podstawa zbudowania nowoczesnej oferty turystycznej,
 • wspieranie rozwoju agroturystyki,
 • uporządkowanie obrotu odpadami i stworzenie warunków dla ich bezpiecznego unieszkodliwiania,
 • rewaloryzacja zabudowy układów osadniczych,
 • budowa wielofunkcyjnych ośrodków usługowych na obszarach wiejskich,
 • rozwijanie rynku usług na terenach wiejskich,
 • promowanie różnorodności produkcji na terenach wiejskich.

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘC PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W LATACH 2004-2006

Wskaźniki oddziaływania to długofalowe konsekwencje zrealizowanych inwestycji wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Dla przejrzystości oceny ujęto tylko te wskaźniki, które będą miały wpływ na szeroko rozumiany rozwój gospodarczy gminy Jaworze, poprawę stanu środowiska oraz wzrost standardu życia mieszkańców.

Wskaźniki mierzalne

 • powierzchnia gminy zagospodarowana na cele usługowe (w tym agroturystyczne i rekreacyjne) .. 5-7% powierzchni gminy objętej planem zagospodarowania przestrzennego
 • liczba gospodarstw agroturystycznych ................ wzrost o 3-4 gospodarstwa w pierwszej fazie okresu programowania
 • ilość nowych miejsc pracy ................................. wzrost o 10-15 %
 • liczba nowych podmiotów gospodarczych ............ wzrost o 10-12 %

Wskaźniki niemierzalne

 • poprawa warunków życia mieszkańców gminy,
 • zwiększenie lokalnego potencjału rozwojowego,
 • zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowej infrastruktury gospodarczej i społecznej o wysokim standardzie,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego,
 • aktywizacja gospodarcza i społeczna mieszkańców gminy.

VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI NA LATA 2004-2006

Głównym źródłem finansowania zadań przewidzianych w planach gminy Jaworze są publiczne środki finansowe. Jednakowoż większość ambitnych zamierzeń gminy wykracza poza jej możliwości finansowe. Dlatego konieczne jest pozyskiwanie środków pozabudżetowych (zwłaszcza Unii Europejskiej), w ramach współpracy z innymi samorządami oraz w ramach tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego.

Źródło finansowania

Planowana kwota

Odsetek całkowitej wartości wszystkich inwestycji

2004-2006

2007-2008

2004-2006

2007-2008

Budżet gminy

2 300 000

1 848 000

25,0 %

26,7 %

Budżet państwa

0

0

0,0 %

0,0 %

Środki wspólnotowe

6 648 000

4 982 000

72,1 %

71,9 %

Inne (np. kredyty, PPP)

265 000

100 000

2,9 %

1,4 %

Razem:

9 213 000

 6 930 000

100,0 %

100,0 %

VIII. SYSTEM WDRAŻANIA

Dla zadań zaplanowanych w niniejszym Programie konieczne jest wykonanie (bądź analiza już wykonanej) niezbędnej dokumentacji. Wdrożeniem Programu zajmować się będą bezpośredni władze gminy Jaworze, tj. jej Rada oraz Wójt. Jednakowoż dla jego pełnej realizacji konieczne będzie nawiązanie współpracy z samorządem powiatowym oraz wojewódzkim (tam, gdzie to konieczne) oraz sektorem prywatnym (tzw. PPP). Celem samorządu będzie również zaangażowanie w realizację Programu działających na obszarze gminy Jaworze organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz inwestycji kultury.

Prace związane z wdrożeniem projektów współfinansowanych z środków europejskich, dla których beneficentem będzie Urząd Gminy w Jaworzu, będą prowadzone przez zespół powołany przez władze gminy, w szczególności przez jej Wójta. W trakcie tych prac zespól ten będzie mógł wykorzystać swoje doświadczenia uzyskane poprzez realizację projektów dofinansowanych z programu SAPARD oraz PHARE CBC. Zespół ten będzie odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich zadań związanych z wdrożeniem projektu (przygotowanie procedur przetargowych, monitoring rezultatów projektu etc.).

IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

SYSTEM MONITOROWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego dotyczyć będzie przede wszystkim kontroli realizacji zadań inwestycyjnych i projektów rozwojowych oraz planowanych wskaźników produktów i rezultatów poszczególnych inwestycji.

Ma służyć:

 • ocenie postępu realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych,
 • weryfikacji zgodności osiąganych produktów, rezultatów i osiągnięć z założonymi celami,
 • korygowaniu działań, w tym strategii jeśli nie przynoszą zamierzonych efektów lub jeśli nastąpią zmiany w otoczeniu obszaru objętego Programem Rozwoju Lokalnego,
 • ocenie efektywności wykorzystania posiadanych środków pieniężnych,
 • wczesnej diagnozie trudności mogących mieć wpływ na realizowane inwestycje, zwłaszcza terminowości ich zakończenia.

W gminie nie ma obecnie wyodrębnionej jednostki/ referatu do monitorowania efektów prowadzonych inwestycji. Przyjmuje się, że dla działań objętych 100% finansowaniem z budżetu gminy kontrolę prowadzić będzie pracownik właściwego referatu.

Monitoring polegać będzie m.in. na przygotowywaniu okresowych, rocznych oraz końcowych raportów w trakcie trwania inwestycji. Realizacja tych zadań kontrolowana będzie również przez właściwe jednostki Urzędu Wojewódzkiego oraz inne instytucje zaangażowane w realizację konkretnego programu.

SPOSOBY OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

Ocena Planu Rozwoju Lokalnego ma służyć przede wszystkim oszacowaniu osiągnięcia wskaźników oddziaływania, czyli długotrwałych efektów poszczególnych projektów, przez to całego PROGRAMU Rozwoju Lokalnego.

Ma odpowiedzieć na pytanie o trafność planowanych (przeprowadzonych lub zakończonych) w odniesieniu do potrzeb, ocenić efekty i korzyści z ich wdrożenia, a także ich wpływ na kwestie horyzontalne. Dokonanie oceny jest obowiązkiem beneficjentów projektu – w odniesieniu do wielu z nich – gminy Jaworze.

Dla oceny programów, których częścią są projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej rozróżnia się następujące typy ocen:

 • ex- ante (przed realizacją programu),
 • mid-term (w połowie okresu realizacji). W odniesieniu do Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 nie przewiduje się oceny w połowie okresu realizacji, gdyż zakończenie większy`ch inwestycji zaplanowano n rok 2006. Ocena taka zostanie sporządzona w przypadku zaistnienia takiego obowiązku.
 • ex-post (na zakończenie programu). W jej ramach przewiduje się, że po zakończeniu danego projektu - przez dwa kolejne lata, w systemie rocznym sporządzane będą raporty celem weryfikacji rzeczywistych i planowanych wskaźników oddziaływania.
 • on-going (bieżąca). Ocenie tej podlegać będą poszczególne projekty w trakcie ich realizacji.

Raporty z oceny Programu Rozwoju Lokalnego oraz poszczególnych projektów sporządzane będą zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej oraz ewentualnie innych instytucji zaangażowanych w realizację konkretnego programu.

SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

Czynnikiem gwarantującym osiągnięcie planowanych efektów w wyniku realizacji określonych inwestycji będzie współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi. Celem samorządu będzie zaangażowanie ww. instytucji, które mogą np. zarządzać projektami po ich zakończeniu - w realizację przedsięwzięć na zasadzie partnerstwa, a w wielu przypadkach również w roli współfinansującego określone zadanie.

Najpoważniejszym problemem jest brak prawnej regulacji zagadnień związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym.

PUBLIC RELATIONS PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

Główną instytucją odpowiedzialną za promocję Programu Rozwoju Lokalnego, za informacje i promocję działań realizowanych w jego ramach i samego planu będzie Urząd Gminy w Jaworzu. Wszelkie materiały promocyjne powinny określać m.in. cele realizacji poszczególnych zadań w ramach planu, planowane wskaźniki osiągnięć oraz źródła finansowania projektów. Sposoby promocji inwestycji współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1159/2000 z dnia 30.05.2000 roku w sprawie “Zasad informowania i promocji projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych”.

Celem działań związanych z promocją Programu jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów działań podejmowanych w ramach planu a także instytucji mogących być partnerami w realizacji inwestycji. Grupami tymi są:

 • beneficjenci projektów/mieszkańcy gminy Jaworze,
 • środowisko przedsiębiorców,
 • organizacje pozarządowe,
 • partnerzy społeczni.

W ramach promocji Programu Rozwoju Lokalnego podejmowane będą w szczególności takie działania jak:

 • strona internetowa Urzędu Gminy w Jaworzu, na której znajdzie się Program,
 • ulotki/ biuletyny informacyjne dla beneficjentów (poświęcone wybranym projektom),
 • spotkania z potencjalnymi partnerami społeczno – gospodarczymi,
 • publikacje w prasie (w przypadku wybranych projektów).

X. ZMIANY W PROGRAMIE ROZWOJU LOKALNEGO

Wobec potencjalnych zmian zarówno w otoczeniu prawnym, gospodarczym, jak i społecznym, tak w wymiarze ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym, spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, Program niniejszy może ulec pewnym zmianom bądź uzupełnieniom w drodze stosownej decyzji Rady Gminy Jaworze.

W szczególności niniejszy Program może zostać zmieniony bądź uzupełniony na wniosek Rady Gminy Jaworze lub Wójta Gminy Jaworze. Przesłankami zmiany niniejszego programu mogą być wnioski lub sugestie funkcjonujących w gminie Jaworze podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych lub poszczególnych mieszkańców albo ich grup.

Zmiana działań i priorytetów, o których mowa w niniejszym Programie, jak również ich uszczegółowienie i uzupełnienie, może nastąpić w trakcie realizacji Programu, w szczególności po przyjęciu uchwały budżetowej na kolejny rok budżetowy, określającej zadania inwestycyjne lub innych programów, w szczególności Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

W Urzędzie Gminy Jaworze funkcjonować będą odpowiednie komórki organizacyjne odpowiedzialne za wdrożenie, ewaluację oraz uzupełnianie programu, w szczególności poprzez przyjmowanie stosownych wniosków do Programu od przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program rozwoju lokalnego Gminy Jaworze na lata 2004-2006
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:16.11.2004 16:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:23.09.2009 12:06