wersja do wydruku Anna Talik 06.06.2019 14:53

ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Jaworze, dnia 6.06.2019r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26.08.2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3001, zm. Dz. Urz. Woj. Śl, z 2011 nr 1 poz. 14), zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze:

W sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Uwagi proszę przesłać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor39/skrytka lub drogą mailową na adres sekretariat@jaworze.pl w terminie do dnia 13 maja 2019 roku.

Do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii uprawniony jest Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Jaworzu lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze.

Wyniki ogłoszenia wyników konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

z up. WÓJTA
Anna Skotnicka-Nędzka
ZASTĘPCA WÓJTA

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Dorota Sacher-Wejster
Data na dokumencie:06.06.2019
Data publikacji:06.06.2019 14:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż