VII Sesja Rady Gminy Jaworze

Przewodniczący
Rady Gminy Jaworze

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  –  Dz. U. z  2019 r. poz. 506)

zwołuję na dzień

23 maja 2019r. (tj. CZWARTEK) na godzinę 9:00
w sali budynku budynku „POD HARENDĄ” przy ul. Pod Harendą 2 w Jaworzu


VII SESJĘ RADY GMINY JAWORZE 
VIII kadencji 2018-2023


PORZĄDEK OBRAD
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia gości.
 3. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Jaworze przeprowadzonej w dniu 25 kwietnia 2019r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze,
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  3. o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
  4. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
  5. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Jaworze na lata 2018-2020,
  6. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła,
  7. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze,
  8. w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Gminy Jaworze do Zespołu do rozpatrywania wniosków o wynajem lokali mieszkalnych,
  9. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Jaworze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz  określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
  10. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków:
   1. za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela,
   2. szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,
   3. wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
   4. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela,
  11. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
  12. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu,
  13. w spawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu,
  14. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Lokalnego,
  15. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Lokalnego Rady Gminy Jaworze,
  16. w sprawie powołania Komisji Środowiska i Przestrzeni Publicznej,
  17. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Środowiska i Przestrzeni Publicznej Rady Gminy Jaworze,
  18. w sprawie powołania Komisji Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego,
  19. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji  Samorządu i Społeczeństwa Obywatelskiego Rady Gminy Jaworze,
  20. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen broni St. Maczka w Jaworzu.
 6. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Jaworze w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie zarządzeń podejmowanych przez Wójta Gminy Jaworze.
 8. Omówienie oceny zasobów pomocy społecznej.
 9. Pytania w sprawach bieżących gminy.
 10. Sprawy organizacyjne Rady Gminy Jaworze.
 11. Zgłaszanie wolnych wniosków (w formie pisemnej).
 12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Jaworze.

 Przewodniczący Rady Gminy Jaworze
Zbigniew Putek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:VII Sesja Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:15.05.2019
Data publikacji:15.05.2019 11:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż