VI Sesja Rady Gminy Jaworze

Przewodniczący
Rady Gminy Jaworze

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  –  Dz. U. z  2019 r. poz. 506)

zwołuję na dzień

25 kwietnia 2019r. (tj. CZWARTEK) na godzinę 13:00
w sali budynku budynku „POD HARENDĄ” przy ul. Pod Harendą 2 w Jaworzu


VI SESJĘ RADY GMINY JAWORZE 
VIII kadencji 2018-2023


PORZĄDEK OBRAD
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia gości.
 3. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Jaworze przeprowadzonej w dniu 21 marca 2019r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze,
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w 2019 r.
  4. przyjęcia od Powiatu Bielskiego do realizacji zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Jaworze,
  5. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 551/9 o pow. 0,0080 ha, położonej w Jaworzu przy ul. Leszczynowej, w drodze zakupu,
  6. określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Gminy Jaworze,
  7. zmiany uchwały nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020,
  8. przyznania medalu „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” Panu Zdzisławowi Bylokowi – Wójtowi Gminy Jaworze w latach 2002-2014,
  9. przyznania medalu „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” Panu Andrzejowi Śliwce – Przewodniczącemu Rady Gminy Jaworze w latach 2006-2014,
  10. pośmiertnego przyznania medalu „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” Panu Mariuszowi Makowskiemu – kustoszowi Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie..
 6. Rozpatrzenie skargi.
 7. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Jaworze w okresie międzysesyjnym.
 8. Przedstawienie zarządzeń podejmowanych przez Wójta Gminy Jaworze.
 9. Pytania w sprawach bieżących gminy.
 10. Sprawy organizacyjne Rady Gminy Jaworze.
 11. Zgłaszanie wolnych wniosków (w formie pisemnej).
 12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Jaworze.

 Przewodniczący Rady Gminy Jaworze
Zbigniew Putek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:VI Sesja Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:18.04.2019
Data publikacji:18.04.2019 08:46