14.03.2019r. zaproszenie na Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze

Z a p r o s z e n i e

Uprzejmie informuję, że Przewodniczący Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze zaplanował posiedzenie członków komisji na dzień 14.03.2019r. godzina 9.30 w sali 200 budynku Urzędu Gminy Jaworze

Posiedzenie komisji będzie przebiegało na podstawie następującego porządku obrad:

 1. Przywitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały:
  1. Statutu Gminy Jaworze,
  2. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
  3. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Jaworze,
  4. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków,
   1. za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela,
   2. szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,
   3. wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
   4. wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela,
  5. zmiany uchwały nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020,
  6. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Inne sprawy nie wyróżnione w planie posiedzenia.
 6. Zapytania członków komisji.
 7. Odpowiedzi na zapytania członków komisji.
 8. Zakończenie obrad.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:14.03.2019r. zaproszenie na Samorządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:08.03.2019
Data publikacji:08.03.2019 12:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż