Akty prawa miejscowego 2019

 

 l.p. nr uchwały/data podjęcia  tytuł  

treść

 1 Uchwała IV/41/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.02.2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
 2 Uchwała IV/42/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.02.2019r.
o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
 3 Uchwała IV/44/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28.02.2019r.
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 4 Uchwała V/52/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21.03.2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
 5 Uchwała V/53/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21.03.2019r.
w sprawie Statutu Gminy Jaworze
 6 Uchwała V/54/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21.03.2019r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
 7 Uchwała V/55/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 21.03.2019r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Jaworze
 8 Uchwała VI/58/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.04.2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
 9 Uchwała VI/62/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.04.2019r.
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu stanowiącego własność Gminy Jaworze
 10 Uchwała VI/63/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.04.2019r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020
11 Uchwała VII/69/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.05.2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
12 Uchwała VII/71/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.05.2019r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
13 Uchwała VII/73/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.05.2019r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
14 Uchwała VII/74/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.05.2019r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaworze
15 Uchwała VII/76/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.05.2019r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Jaworze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
16 Uchwała VII/77/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.05.2019r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela
17 Uchwała VII/78/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.05.2019r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
18 Uchwała VII/80/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.05.2019r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
19 Uchwała VIII/93/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.06.2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
20 Uchwała IX/97/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.07.2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
21 Uchwała IX/98/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.07.2019r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
22 Uchwała IX/99/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.07.2019r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
23 Uchwała IX/100/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.07.2019r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
24 Uchwała IX/101/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 23.07.2019r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
25 Uchwała X/104/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 26.09.2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
26 Uchwała X/109/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 26.09.2019r.
o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu
27 Uchwała X/110/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 26.09.2019r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
28 Uchwała XI/115/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24.10.2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
29 Uchwała XII/121/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14.11.2019r.
o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze
30 Uchwała XII/122/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14.11.2019r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
31 Uchwała XIII/125/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 05.12.2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
32 Uchwała XIII/126/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 05.12.2019r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
33 Uchwała XIII/127/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 05.12.2019r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
34 Uchwała XIII/128/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 05.12.2019r.
w sprawie opłaty targowej
35 XIII/133/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 05.12.2019r.
w sprawie określenia średniej ceny paliwa na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Jaworze

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:akty prawa miejscowego 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:05.03.2019 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:12.12.2019 11:13