wersja do wydruku Anna Talik 17.12.2018 13:22

nabór na wolne stanowisko:KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI W JAWORZU

Jaworze, dnia 14 grudnia 2018r.

OZK.2110.6.2018

WÓJT GMINY JAWORZE
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI W JAWORZU

w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
 5. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej lub stowarzyszeniach posiadających osobowość prawną,
 2. preferowane co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 3. wykształcenie kierunkowe z zakresu zarządzania lub ekonomii,
 4. znajomość obsługi komputera – w tym umiejętności posługiwania się pakietem Microsoft Office oraz system e-obsługi dokumentów,
 5. otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i innej grupie społecznej,
 6. zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, otwartość, kreatywność, dociekliwość, terminowość i zaangażowanie w pracę,
 7. umiejętność zarzadzania zespołem ludzkim, ustalania priorytetów, planowania i rozdzielania zadań,
 8. umiejętność podejmowania decyzji,
 9. prawo jazdy kategorii B,
 10. możliwość wykorzystania własnego samochodu w celach służbowych.
 11. wiedza z zakresu administracji publicznej i prawa między innymi w zakresie: 
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
 • ustaw z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
 • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości samorządowych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
 • ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, 
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa oświatowego, 
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, 
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 164 r. Kodeks Cywilny, 
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postepowania Cywilnego, 
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, 
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
 • ustawa z dnia 29 czerwca 2018 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
 • znajomość przepisów wykonawczych do w/w ustaw, 
 • znajomość aktów prawa miejscowego regulujących sprawy edukacji i kultury na terenie gminy Jaworze.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Organizacja, nadzór i prowadzenie wspólnej obsługi finansowo - księgowej wymienionych jednostek organizacyjnych, oświatowych i instytucji kultury, prowadzonych przez gminę Jaworze takich jak:
  1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, 43-384 Jaworze ul. Szkolna 180,
  2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. broni St. Maczka, 43-384 Jaworze ul. Wapienicka 10
  3) Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu - wygasające z dniem 31 sierpnia 2019 r., 43-384 Jaworze ul. Wapienicka 10,
  4) Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1, 43-384 Jaworze ul. Szkolna 180,
  5) Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2, 43-384 Jaworze ul. Wapienicka 74,
  6) Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, 43-384 Jaworze ul. Wapienicka 120,
  7) Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze ul. Wapienicka 25.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością GZO oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 3. Organizowanie i koordynowanie pracy oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań GZO.
 4. Przeprowadzaniem naborów na wolne stanowiska pracownicze w GZO.
 5. Zatrudnienie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników GZO.
 6. Dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników GZO, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi w tym zakresie.
 7. Zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy.
 8. Prowadzenie kontroli wewnętrznej podległych pracowników.
 9. Ponoszenie odpowiedzialności za całokształt funkcjonowania GZO.
 10. Odpowiedzialność za spełnianie wszystkich obowiązków wynikających ze stosunku pracy w GZO.
 11. Wydawanie zarządzeń i upoważnień regulujących pracę GZO.
 12. Podpisywanie dokumentów, umów i korespondencji GZO.
 13. Koordynowanie współpracy GZO z obsługiwanymi jednostkami.
 14. Zapewnienie prowadzenia gospodarki finansowej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystanie środków budżetowych.
 15. Zatwierdzanie wypłat z rachunków bankowych GZO i obsługiwanych jednostek do wysokości kwot przewidzianych w ich planach finansowych.
 16. Sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań z zakresu GZO i obsługiwanych jednostek.

IV. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 • oświadczenia kandydata:
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku.
 • kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności – według uznania kandydata,

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w pozycji siedzącej wykonywana w siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi przy ul. Wapienickiej 10 i na terenie gm. Jaworze, w warunkach stresogennych polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu informacji. Wymagająca dyspozycyjności, może wystąpić potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą jednostki – delegacja służbowa. Stanowisko pracy znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu administracyjno-biurowym na piętrze (brak windy). Oświetlane światłem dziennym i elektrycznym. Wyposażone w komputer z monitorem ekranowym (praca powyżej 4 godzin dziennie) i inne urządzenia biurowe.

VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 4 stycznia 2019r. na adres: Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta pracy na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi w Jaworzu” oraz wskazaniem danych kandydata (imię, nazwisko, adres).

VII. Inne informacje

Komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Jaworze działa dwuetapowo:

 1. I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,
 2. II etap – przeprowadzenie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Test i/lub rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019r. roku w siedzibie Urzędu. Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o godzinie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, których oferty nie spełnią wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze, nie będą powiadamiani.

W celu umożliwienia weryfikacji prawdziwości dokumentów, które złożono w kopii, kandydat zobowiązany jest do okazania oryginałów tych dokumentów na żądanie Komisji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jaworze, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz., 1202).

Dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych w wyniku naboru, zostaną odesłane za pośrednictwem poczty – listem poleconym lub można je odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Jaworze pok. 201 II piętro.

WÓJT GMINY JAWORZE
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:nabór na wolne stanowisko:KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI W JAWORZU
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Anna Talik
Data na dokumencie:14.12.2018
Data publikacji:17.12.2018 13:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż