III Sesja Rady Gminy Jaworze

Przewodniczący
Rady Gminy Jaworze

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  –  Dz. U. z  2018 r. poz. 994 ze zm.)

zwołuję na dzień

20.12.2018r. (tj. CZWARTEK) na godzinę 9:00
w sali budynku budynku „POD HARENDĄ” przy ul. Pod Harendą 2 w Jaworzu


III SESJĘ RADY GMINY JAWORZE 


PORZĄDEK OBRAD
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia gości.
 3. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Jaworze przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2018r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze,
   • przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze,
   • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  2. uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2019,
   • przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 2019,
   • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Jaworze na rok 2019 oraz możliwości sfinansowania deficytu.
  3. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej,
  4. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
  5. przekazania środków finansowych dla Policji,
  6. przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023,
  7. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności,
  8. określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych,
  9. zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze,
  10. zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 6. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Jaworze w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie zarządzeń podejmowanych przez Wójta Gminy Jaworze.
 8. Pytania w sprawach bieżących gminy.
 9. Sprawy organizacyjne Rady Gminy Jaworze.
 10. Zgłaszanie wolnych wniosków (w formie pisemnej).
 11. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Jaworze.

 Przewodniczący Rady Gminy Jaworze
Zbigniew Putek

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:III Sesja Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.12.2018
Data publikacji:12.12.2018 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż