wersja do wydruku Anna Talik 27.11.2018 18:15

nabór na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze: INSPEKTORA / PODINSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU I INWESTYCJI URZĘDU GMINY JAWORZE w pełnym wymiarze czasu pracy

 Jaworze, 21 grudnia 2018r.

OZK.2110.5.2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA
na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze:
INSPEKTORA / PODINSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU I INWESTYCJI
URZĘDU GMINY JAWORZE
w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z ogłoszeniem o naborze
sygn. OZK.2110.5.2018 z 27 listopada 2018r.

W wyniku przeprowadzonego naboru, na wolne stanowiska urzędnicze podinspektora/inspektora w Urzędzie Gminy Jaworze wybrany został tylko jeden kandydat:

Pan Marek Grendziński z Jaworza

Uzasadnienie wyboru. Pan Marek Grendziński posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku. Kandydat w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą i znajomością zagadnień i ustaw, niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku. Kandydat spełnił wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe konieczne do wykonywania zadań, o których mowa w ogłoszeniu.

Wójt
dr Radosław G. Ostałkiewicz


Jaworze, dnia 27 listopada 2018r.


OZK.2110.5.2018

WÓJT GMINY JAWORZE
ogłasza nabór na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze:

INSPEKTORA / PODINSPEKTORA
W WYDZIALE ROZWOJU I INWESTYCJI
URZĘDU GMINY JAWORZE

w pełnym wymiarze czasu pracy

I. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie i staż pracy:
  a)    na stanowisko inspektora:
  - wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letni staż pracy,
  -wykształcenie średnie i co najmniej 5 letni staż pracy,
  b)    na stanowisko podinspektora:
  - wykształcenie wyższe,
  - wykształcenie średnie i co najmniej 3 letni staż pracy,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku.


II. Wymagania dodatkowe:

 • Preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej.
 • Wykształcenie kierunkowe techniczne (np. budowlane, architektoniczne, ochrona środowiska).
 • Znajomość ustaw z zakresu wykonywania zadań na stanowisku, w tym w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postpowania administracyjnego, prawo budowlane i pokrewne, prawo wodne, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o drogach publicznych, prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość obsługi komputera – w tym umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office, AutoCAD (itp.), a także system e-obiegu dokumentów.
 • Umiejętność organizacji pracy, planowania zadań i ustalenia priorytetów, otwartość i kreatywność, samodzielność i zaangażowanie w wykonywaną pracę.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Możliwość wykorzystania własnego samochodu w celach służbowych.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zadań Inspektora/podinspektora w Wydziale Rozwoju i Inwestycji należeć będzie w szczególności:

 • Przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem dokumentacji i przygotowaniem inwestycji kubaturowych.
 • Kontrola formalna i merytoryczna jakości przygotowanej dokumentacji inwestycyjnej przez podmioty zewnętrzne.
 • Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury technicznej i kubaturowej.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej inwestycji w zakresie budownictwa kubaturowego.
 • Współpraca ze Starostwem Powiatowym oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
 • Opiniowanie/uzgadnianie projektów inwestycyjnych.
 • Weryfikacja materiałów, wniosków i pozyskiwania uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa.
 • Sporządzanie dokumentacji związanej z przyjęciem inwestycji jako środek trwały.
 • Udział w pracach komisji przetargowej.
 • Merytoryczne przygotowywanie specyfikacji technicznych  oraz projektów umów na roboty budowlane.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z odbiorami robót, w tym udział w komisjach odbioru robót częściowych, ostatecznych i pogwarancyjnych oraz udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji.
 • Przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zgodnie z zakresem obowiązków

IV. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 • oświadczenia kandydata:
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku.
 • kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności – według uznania kandydata,

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w pozycji siedzącej wykonywana w siedzibie Urzędu w warunkach stresogennych polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu informacji. Wymagająca dyspozycyjności, może wystąpić potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu – delegacja służbowa lub praca w terenie.
Stanowisko pracy znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu administracyjno-biurowym na piętrze (brak windy). Oświetlane światłem dziennym i elektrycznym. Wyposażone w komputer z monitorem ekranowym (praca powyżej 4 godzin dziennie) i inne urządzenia biurowe.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:
W miesiącu październiku br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Jaworze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 
VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. na adres: Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta pracy na stanowisko Inspektora/podinspektora w Wydziale RI” oraz wskazaniem danych kandydata (imię, nazwisko, adres).

VIII.    Inne informacje
Komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Jaworze działa dwuetapowo:

 • I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,
 • II etap – przeprowadzenie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Test i/lub rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu. Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o godzinie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, których oferty nie spełnią wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze, nie będą powiadamiani.
W celu umożliwienia weryfikacji prawdziwości dokumentów, które złożono w kopii, kandydat zobowiązany jest do okazania oryginałów tych dokumentów na żądanie Komisji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jaworze, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz., 1202).
Dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych w wyniku naboru, zostaną odesłane za pośrednictwem poczty – listem poleconym lub można je odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Jaworze pok. 201 II piętro.

Wójt
Radosław Ostałkiewicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:nabór na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze: INSPEKTORA / PODINSPEKTORA W WYDZIALE ROZWOJU I INWESTYCJI URZĘDU GMINY JAWORZE w pełnym wymiarze czasu pracy
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Anna Talik
Data na dokumencie:27.11.2018
Data publikacji:27.11.2018 18:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.12.2018 12:01 Edycja dokumentu (Anna Talik)
27.11.2018 18:15 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)