W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą następujący radni:

  1. Magdalena Krzemień - Przewodniczący Komisji,
  2. Tomasz Jurczyk,
  3. Edward Podstawny,
  4. Agnieszka Kukla,
  5. Jan Bożek.


Zgodnie z art 18a ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 994 ze zm.) powołana przez Radę Gminy Komisja rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Rewizyjna
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:27.11.2018 10:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:28.11.2018 09:02