XLIV Sesja Rady Gminy Jaworze

Przewodniczący
Rady Gminy Jaworze

Z A P R O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  –  Dz. U. z  2018 r. poz. 994 ze zm.)

zwołuję na dzień

09.10.2018r. (tj. WTOREK) na godzinę 9:00
w sali budynku „POD GORUSZKĄ” przy ul. Szkolnej 97


XLIV SESJĘ RADY GMINY JAWORZE 


PORZĄDEK OBRAD
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie nagród Wójta Gminy Jaworze dla dyrektorów i nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 3. Uroczyste złożenie podziękowań i gratulacji dla zaproszonych gości.
 4. Wystąpienia gości.
 5. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
 6. Zapytania radnych i interpelacje (w formie pisemnej).
 7. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Jaworze przeprowadzonej w dniu  7 sierpnia 2018r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze,
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  3. zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
  4. określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
  5. Statutu Gminy Jaworze,
  6. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie, jako działki nr 2662/54 o pow. 0,0049 ha położonych przy ul. Średniej, w drodze zakupu,
  7. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze,
  8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Kozy,
  9. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Bestwina,
  10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Czechowice-Dziedzice,
  11. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Istebna,
  12. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworze a Gminą Jasienica,
  13. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu,
  14. upoważnienia dyrektorów przedszkoli do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie przedszkolne w Gminie Jaworze,
  15. o zmianie uchwały w  sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2)  szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela.
  16. zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józefa Londzina,
  17. zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI.
 9. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Jaworze w okresie międzysesyjnym.
 10. Przedstawienie zarządzeń podejmowanych przez Wójta Gminy Jaworze.
 11. Odpowiedzi na zapytania.
 12. Przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w zakresie analizy i kontroli kosztów starań Gminy Jaworze o uzyskanie status gminy uzdrowiskowej.
 13. Sprawy organizacyjne Rady Gminy Jaworze.
 14. Zgłaszanie wolnych wniosków (w formie pisemnej).
 15. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy Jaworze.

 Przewodniczący Rady Gminy Jaworze
Mieczysław Brzezicki

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIV Sesja Rady Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Michał Urbaś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.10.2018
Data publikacji:01.10.2018 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż