Jaworze, dn. 27 września 2018r.

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU KONSULTACJI

W związku z wprowadzonymi zmianami w projekcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze termin konsultacji projektu uchwały zostaje wydłużony do dnia 7 października 2018r. Aktualny projekt uchwały znajduje się w pozycji załączniki.

z up. WÓJTA
Ewelina Domagała
Sekretarz Gminy


 

Jaworze, dn. 26 września 2018r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Rady Gminy Jaworze Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196 poz. 3001; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011r. nr 1 poz. 14), zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającymi zadaniom realizowanym przez gminę Jaworze, do zgłaszania uwag do załączonych projektów uchwał Rady Gminy Jaworze:

  • w sprawie Statutu Gminy Jaworze.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; na adres skrytki dla Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /30omoor391/skrytka lub drogą mailową na adres sekretariat@jaworze.pl w terminie do dnia 6 października 2018r.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

z up. WÓJTA
Ewelina Domagała
Sekretarz Gminy

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:26.09.2018 12:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Talik
Data na dokumencie:26.09.2018
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:27.09.2018 15:04