wersja do wydruku Anna Talik 30.07.2018 15:39

nabór na wolne stanowisko: STARSZY ARCHIWISTA w Urzędzie Gminy Jaworze w wymiarze 1/2 etatu

Jaworze, dnia 27 lipca 2018r.

OZK.2110.4.2018

WÓJT GMINY JAWORZE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
STARSZY ARCHIWISTA
W URZĘDZIE GMINY JAWORZE
W WYMIARZE ½ ETATU

I. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
4) nieposzlakowana opinia,
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) wykształcenie:
a) wyższe albo
b) średnie i co najmniej trzyletni staż pracy.

II. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe archiwalne lub historyczne ze specjalizacja archiwalną,
2) w przypadku wykształcenia średniego ukończony kurs archiwalny minimum I stopnia,
3) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku archiwisty,
4) znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
5) znajomość obsługi komputera - w tym umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office,
6) umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy, planowania zadań i ustalania priorytetów, otwartość, kreatywność i energiczność,
7) samodzielność, zaangażowanie w wykonywaną pracę.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
Do zadań starszego archiwisty należeć będzie w szczególności:
1) przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych;
2) dostosowywanie warunków przechowywania dokumentów do wymaganych standardów oraz wykonywanie drobnych zabiegów konserwatorskich;
3) ewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym;
4) porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych;
5) kontrolowanie obiegu dokumentów oraz prawidłowości ich przechowywania w komórkach organizacyjnych;
6) udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w archiwum zakładowym do celów służbowych i innych;
7) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
8) przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
9) zarządzanie powierzchnią użytkową oraz warunkami panującymi w pomieszczeniach archiwum;
10) sprawdzanie zgodności dokumentacji archiwum zakładowego ze spisami zdawczo-odbiorczymi;
11) sporządzanie sprawozdań z zarządzania dokumentacją w archiwum zakładowym;
12) organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.

IV. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• poświadczenie posiadania stażu pracy (np. kserokopia świadectwa pracy, zaświadczenie o bieżącym zatrudnieniu, referencje),
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
• kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności – według uznania kandydata,
• oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych,
• oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy . Pierwsza umowa o pracę na czas określony. Praca wykonywana w siedzibie Urzędu w warunkach stresogennych polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu informacji. Stanowisko pracy znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu administracyjno-biurowym (brak windy). Oświetlane światłem dziennym i elektrycznym. Wyposażone w komputer z monitorem ekranowym i inne urządzenia biurowe (m.in. urządzenie wielofunkcyjne, telefon itp.).

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:
W miesiącu czerwcu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Jaworze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Jaworze (pokój Nr 001 – parter) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r. na adres: Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta pracy na stanowisko starszego archiwisty” oraz wskazaniem danych kandydata (imię, nazwisko, adres).

VIII. Inne informacje Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jaworze, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.). Komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Jaworze działa dwuetapowo:
a) I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,
b) II etap – przeprowadzenie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy. Test i/lub rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu. Kandydaci dopuszczeni do II etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o godzinie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, których oferty nie spełnią wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze, nie będą powiadamiani.

z up. WÓJTA
EWELINA DOMAGAŁA
Sekretarz Gminy

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:nabór na wolne stanowisko: STARSZY ARCHIWISTA w Urzędzie Gminy Jaworze w wymiarze 1/2 etatu
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Anna Talik
Data na dokumencie:27.07.2018
Data publikacji:30.07.2018 15:39