wersja do wydruku Anna Talik 25.06.2018 14:09

nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze

 Jaworze, 24 lipca 2018r.

OZK.2110.3.2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
INSPEKTORA
w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze
zgodnie z ogłoszeniem o naborze sygn. OZK.2110.3.2018 z 25 czerwca 2018r
.

W wyniku przeprowadzonego naboru, na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze wybrana została

Pani Elżbieta Pilch, zam. Górki Małe

Uzasadnienie wyboru.
Pani Elżbieta Pilch posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku.
Kandydatka w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i znajomością zagadnień i ustaw, niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku.
Pani Elżbieta Pilch spełniła wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe konieczne do wykonywania zadań, o których mowa w ogłoszeniu.

z up. WÓJTA
Anna Skotnicka-Nędzka
Zastępca Wójta


Jaworze, dnia 25 czerwca 2018 r.

OZK.2110.3.2018

WÓJT GMINY JAWORZE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
INSPEKTORA
W WYDZIALE SPRAW KOMUNALNYCH I UZDROWISKA
URZĘDU GMINY JAWORZE
w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. wykształcenie wyższe,
 7. co najmniej trzyletni staż pracy.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 2. preferowany co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej,
 3. znajomość ustaw z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku, w tym, w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny,
 4. znajomość obsługi komputera - w tym umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office, a także systemem e-obiegu dokumentów.
 5. umiejętność organizacji pracy, planowania zadań i ustalania priorytetów, otwartość i kreatywność,
 6. samodzielność,
 7. zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 8. odporność na stres,
 9. prawo jazdy kat. B,
 10. możliwość wykorzystania własnego samochodu w celach służbowych.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań Inspektora w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska należeć będzie prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym, budynkami mieszkalnymi oraz użyteczności publicznej, komunalizacją oraz regulacja własności mienia gminnego. Będzie to w szczególności:

 1. gospodarowanie i administracja nieruchomościami, budynkami i budowlami szczególnie w zakresie:
  a) sporządzanie dokumentacji dotyczącej prawa własności w szczególności umów,
  b) naliczanie oraz stała aktualizacja czynszów i pozostałych płat,
  c) prowadzenie czynności w zakresie eksploatacji budynków oraz nadzoru nad ich drobnymi remontami,
  d) zapewnienie nadzoru techniczno-budowlanego nad prowadzonymi pracami remontowo-budowlanymi,
  e) prowadzenie książek obiektów budowlanych.
 2. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej budynków oraz mienia gminnego z wyłączeniem dróg.
 3. Współpraca w zakresie prowadzenia dokumentacji techniczno-budowlanej budynków oraz mienia gminnego w zakresie inwestycji.
 4. Współpraca z Wydziałem Finansów i Kontroli w zakresie stałej aktualizacji wysokości czynszów i innych opłat.
 5. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
 6. Prowadzenie postępowań w zakresie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.
 7. Przygotowanie i sporządzanie umów dzierżawy gruntów i najmu lokali mieszkaniowych, socjalnych i użytkowych.
 8. Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki lokalowej i nieruchomości gruntowych – mienia gminnego.
 9. Sporządzanie dokumentów księgowych dotyczących ruchu nieruchomości gruntowych, budynków i budowli (OT, LT i MT) oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Finansów i Kontroli.
 10. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego dotyczącego nieruchomości gruntowych, budynków i budowli.
 11. Współpraca z Wydziałem Finansów i Kontroli w zakresie uzgadniania wartości księgowych mienia komunalnego dotyczącego nieruchomości gruntowych, budynków i budowli.
 12. Współpraca z rzeczoznawcą majątkowym w celu sporządzania dokumentacji w zakresie wyceny nieruchomości w celu obliczania opłat adiacenckich z tytułu wyposażenia terenu w urządzenia takie jak np. wodociągi, kanalizacja, utwardzenie drogi oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany przeznaczenia terenów w planie zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań w zakresie nabycia i zbycia nieruchomości.
 13. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.
 14. Współpraca z Wydziałem Finansów i Kontroli w zakresie ubezpieczenia budynków i budowli.
 15. Współpraca z uprawnionymi firmami w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Jaworze.
 16. Zapewnienie przestrzegania przez lokatorów przepisów z zakresu utrzymania czystości i porządku w budynkach gminnych oraz na przyległym do nich terenie i regulaminu porządkowego.
 17. Współpraca z Komisariatem Policji w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie budynków stanowiących własność Gminy Jaworze.
 18. Prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
 19. Prowadzenie działań w zakresie przejęcia gruntów na własność bądź w użytkowanie wieczyste.
 20. Zakup nieruchomości na rzecz Gminy.
 21. Wywłaszczania nieruchomości na rzecz Gminy.
 22. Przejmowania na własność Gminy gruntów zajmowanych pod drogi publiczne, stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.
 23. Udzielanie informacji o dostępie do drogi publicznej.
 24. Sporządzanie decyzji w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości dla jednostek organizacyjnych.
 25. Współpraca ze Starostwem Powiatowym, Księgami Wieczystymi w zakresie pobierania danych, kompletowania dokumentacji potrzebnej do prowadzenia postępowań oraz informowania o wszelkich zaistniałych zmianach w prawie własności Gminy Jaworze.
 26. Współpraca z Kancelarią Notarialną w zakresie przygotowania dokumentacji wymaganej do sporządzenia Aktów Notarialnych.

IV. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • poświadczenie posiadania stażu pracy (np. kserokopia świadectwa pracy, zaświadczenie o bieżącym zatrudnieniu, referencje),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności – według uznania kandydata, • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w pozycji siedzącej wykonywana w siedzibie Urzędu w warunkach stresogennych polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu informacji. Wymagająca dyspozycyjności, może wystąpić potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu – delegacja służbowa lub praca w terenie. Stanowisko pracy znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu administracyjno-biurowym (brak windy). Oświetlane światłem dziennym i elektrycznym. Wyposażone w komputer z monitorem ekranowym (praca pow. 4 godzin dziennie) i inne urządzenia biurowe.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:

W miesiącu maju br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Jaworze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 6 lipca 2018 r. do godz. 13:00 na adres: Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta pracy na stanowisko Inspektora w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska” oraz wskazaniem danych kandydata (imię, nazwisko, adres). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Inne informacje Komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Jaworze działa dwuetapowo:
a. I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,
b. II etap – przeprowadzenie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru oraz terminie i miejscu przeprowadzenia testu i/lub rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie. W celu umożliwienia weryfikacji prawdziwości dokumentów, które złożono w kopii, kandydat zobowiązany jest do okazania oryginałów tych dokumentów na żądanie Komisji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jaworze, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz., 902).

Dokumenty aplikacyjne osób niezatrudnionych w wyniku naboru, zostaną odesłane za pośrednictwem poczty – listem poleconym lub można je odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Jaworze pok. 201 II piętro.

Zastępca Wójta Gminy Jaworze
Anna Skotnicka-Nędzka

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Anna Talik
Data na dokumencie:25.06.2018
Data publikacji:25.06.2018 14:09