Jaworze, dnia 19 czerwca 2018 r.

OŚ 4464.1.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.)

UWAGA!
Niniejsze zapytanie ma charakter rozeznania rynku i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych

Zamawiający - Gmina Jaworze ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze – zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro) pod nazwą:

„Przewóz dzieci niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim z Gminy Jaworze do szkół na terenie Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2018/2019”

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  • Przedmiotem zamówienia jest przewóz dzieci niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim z Gminy Jaworze do szkół oraz ośrodków terapii zajęciowej na terenie Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu.
   Przewóz 10-12 dzieci niepełnosprawnych winien odbywać się środkiem transportu przystosowanym do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim do placówek oświatowych oraz ośrodków terapii zajęciowej na terenie Bielska-Białej. Usługa polega na dojechaniu pod dom każdego wskazanego ucznia, dowiezieniu go do odpowiedniej placówki a po południu odwiezienie dziecka spod szkoły pod dom oraz zapewnienie opieki nad dzieckiem na czas wykonywania usługi przewozu. Opiekun zobowiązany jest zapewnić opiekę podczas dowozu od momentu wchodzenia do samochodu pierwszego dziecka i kolejnych dzieci, podczas wysiadania w miejscu docelowym oraz wsiadania i wysiadania dzieci w drodze powrotnej. Rozkład dzienny uzależniony jest od rozkładu zajęć i będzie ulegał zmianom według potrzeb. Orientacyjna trasa dowozu dzieci wynosi około 100 km bez uwzględnienia kosztów dojazdu oferenta do granicy Gminy Jaworze. W przypadkach zmian ilości dzieci trasa dowozu może wzrastać co będzie uwzględniane w aneksach umowy. Dokonany pomiar tras obejmuje trasy po terenie Gminy (dojazdy do miejsc zamieszkania dzieci) i po terenie Bielska-Białej (dojazdy do szkół). Czas dowozu musi być zsynchronizowany w taki sposób aby dziecko było w placówce najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć. Harmonogram dowozu i odbioru dzieci Wykonawca będzie uzgadniał z rodzicami dziecka oraz dyrektorami szkół, do których dowożone są dzieci.
 2. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  • Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od 1 września 2018 do końca roku szkolnego 2018/2019 z wyłączeniem okresu wakacji oraz innych dni wolnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego. W soboty, niedziele, święta oraz inne dni ustawowo wolne od zajęć lekcyjnych zamówienie nie będzie wykonywane.
 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ TRYB SKŁADANIA OFERT
  W tym zakresie Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających :
  • wykonanie w co najmniej jednej usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych (poświadczenie, że usługa została wykonana prawidłowo i terminowo),
  • kserokopię aktualnej licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób,
  • kserokopię kwalifikacji zawodowych zatrudnionych kierowców,
  • wykaz sprzętu jaki Wykonawca posiada – co najmniej 2 samochody osobowe spełniające następujące wymogi:
   -samochód osobowy co najmniej 10-12 miejsc siedzących dla dzieci w tym na wózku inwalidzkim
   -pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera w każdym z wymienionych samochodów,
  • kserokopię opłaconej polisy ubezpieczenia OC dla pojazdów wymienionych i NW dla pasażerów,
  • kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów wymienionych –na dzień składania ofert,
  • aktualne badanie techniczne dla każdego z wymienionych pojazdów,
  • wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

   Oferty Wykonawców, którzy nie spełniają powyższego warunku zostaną odrzucone.

  • Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć - w terminie określonym w punkcie 5 niniejszego ogłoszenia– oferty ,,Przewóz dzieci niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim z Gminy Jaworze do szkół na terenie Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2018/2019”
  • Oferty cenowe należy składać na formularzu oferty cenowej, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty. Uwaga! Akceptowane będą tylko i wyłącznie oferty złożone na w/w formularzu.
 4. FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: oferta na przewóz dzieci niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim z Gminy Jaworze do szkół na terenie Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2018/2019
  • Oferty należy składać w Kancelarii Głównej – Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Jaworze (pokój nr 001) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2018r., godz. 15:00.
 5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
  • Oferty należy złożyć w wybranej formie opisanej w pkt. 4 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2018 r., godz. 15:00.
 6. KRYTERIA OCENY OFERT
  Przy dokonywaniu wyboru ofert zastosowane zostaną następujące kryteria oceny:

  6.1. Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga (znaczenie): 100 % - będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

C - liczba punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych niepodlegających odrzuceniu,
Cb - cena oferty badanej.

7. INFORMACJA DODATKOWA

8. OTWARCIE OFERT, WYBÓR WYKONAWCY

 • Wybór Wykonawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Alicja Kominek inspektor Urzędu Gminy Jaworze,
tel. 33 8286642, 338173602 lub e-mail: akominek@jaworze.pl

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH W RAMACH ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jaworze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, adres e-mail: murbas@jaworze.pl, tel. (33) 828 66 13.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: a) oceny ofert złożonych w ramach przedmiotowego postępowania i wyboru oferty najkorzystniejszej, b) udzielenie zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy, c) realizacja i rozliczenie zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem w ramach zaproszenia do złożenia ofert, d) archiwizacja dokumentacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz zawarta w wyniku postępowania umowa (art. 6 lit. b RODO). Powyższe cele wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Pani/Pana dane. Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną, dane będą udostępnianie każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji oraz innych przepisów, w tym w szczególności dotyczących dofinansowania zamówień ze środków UE.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

11. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

 • Załącznik nr 1 – Wzór oferty
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę w zakresie wypełnienia obowiązków informatycznych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO

ZASTĘPCA WÓJTA
Anna Skotnicka-Nędzka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zaproszenie do złożenia oferty: Przewóz dzieci niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim z Gminy Jaworze do szkół na terenie Bielsko-Biała wraz z zapewnieniem opieki na czas przewozu w roku szkolnym 2018/2019
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:19.06.2018 13:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Alicja Kominek
Data na dokumencie:19.06.2018
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:28.06.2018 14:01