wersja do wydruku Anna Talik 18.04.2018 09:31

nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Jaworze

Jaworze, 8 czerwca 2018r.

OZK.2110.2.2018

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
PODINSPEKTORA
w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Jaworze
zgodnie z ogłoszeniem o naborze sygn. OZK.2110.2.2018 z 17 kwietnia 2018r.

W wyniku przeprowadzonego naboru, na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Jaworze wybrana została

Pani Anna Głąbek, zam. Biery

Uzasadnienie wyboru.

Pani Anna Głąbek posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku.
Kandydatka osiągnęła pozytywny wynik z testu kwalifikacyjnego, a w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą i znajomością zagadnień i ustaw, niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku.
Pani Anna Głąbek spełniła wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe konieczne do wykonywania zadań, o których mowa w ogłoszeniu.

z up. Wójta
Ewelina Domagała
Sekretarz Gminy


Jaworze, dnia 17 kwietnia 2018r.

OZK.2110.2.2018

WÓJT GMINY JAWORZE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
PODINSPEKTORA
W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
URZĘDU GMINY JAWORZE

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. wykształcenie:
  a) wyższe albo
  b) średnie i co najmniej trzyletni staż pracy.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej,
 2. preferowane wykształcenie wyższe z zakresu administracji,
 3. preferowane doświadczenie w zakresie podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku,
 4. znajomość ustaw z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku, w tym, w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o swobodzie działalności gospodarczej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 5. znajomość obsługi komputera - w tym umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office, a także systemem e-obiegu dokumentów,
 6. umiejętność pracy w zespole, opanowanie oraz umiejętność pracy z klientami,
 7. umiejętność organizacji pracy, planowania zadań i ustalania priorytetów, otwartość, kreatywność i energiczność,
 8. samodzielność,
 9. zaangażowanie w wykonywaną pracę.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego należeć będzie w szczególności:

 1. obsługa dziennika podawczego w tym m.in. prowadzenie elektronicznego rejestru korespondencji przychodzącej, wychodzącej, rejestru wpływu faktur, rachunków i innych dokumentów finansowych; rozdzielanie korespondencji pomiędzy poszczególne stanowiska,
 2. obsługa centrali telefonicznej,
 3. obsługa klientów m.in. poprzez udzielanie informacji o funkcjonowaniu i strukturze Urzędu Gminy oraz właściwych jednostek organizacyjnych gminy, kierowanie do odpowiednich wydziałów,
 4. przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu (zmiany, wykreślenia, zawieszenia, wznowienia, wniosków ZUS-owskich) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i przesyłanie wniosków do CEIDG,
 5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem i wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
 6. przygotowywanie projektów zarządzeń oraz uchwał zgodnie z zakresem obowiązków.

IV. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • poświadczenie posiadania stażu pracy (np. świadectwo pracy, informacja o bieżącym zatrudnieniu, referencje),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności – według uznania kandydata,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wybrany w wyniku rekrutacji kandydat będzie zobowiązany do przedstawienia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy . Pierwsza umowa o pracę na czas określony. Praca wykonywana co do zasady w siedzibie Urzędu w warunkach stresogennych polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu informacji. Stanowisko pracy znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu administracyjno-biurowym (brak windy). Oświetlane światłem dziennym i elektrycznym. Wyposażone w komputer z monitorem ekranowym i inne urządzenia biurowe (m.in. urządzenie wielofunkcyjne, telefon itp.).

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:

W miesiącu marcu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Jaworze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Jaworze (pokój Nr 001 – parter) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 11 maja 2018 r. na adres: Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta pracy na stanowisko podinspektora w Wydziale OZK” oraz wskazaniem danych kandydata (imię, nazwisko, adres).

VIII. Inne informacje

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jaworze, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

Komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Jaworze działa dwuetapowo:

 1. I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,
 2. II etap – przeprowadzenie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Test i/lub rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędzie się w dniu 17 maja 2018 roku w siedzibie Urzędu. Kandydaci dopuszczeni do II etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o godzinie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, których oferty nie spełnią wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze, nie będą powiadamiani.

Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:nabór na wolne stanowisko: PODINSPEKTORA w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Anna Talik
Data na dokumencie:17.04.2018
Data publikacji:18.04.2018 09:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.06.2018 07:29 Edycja dokumentu (Anna Talik)
08.06.2018 13:05 Edycja dokumentu (Anna Talik)
18.04.2018 09:31 Utworzenie dokumentu. (Anna Talik)