Akty prawa miejscowego 2018

 

 l.p. nr uchwały/data podjęcia  tytuł  

treść

 1 Uchwała XXXVI/277/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.01.2018r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 2 Uchwała XXXVI/279/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 25.01.2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 3 Uchwała XXXVII/280/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2018r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
 4 Uchwała XXXVII/282/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 5 Uchwała XXXVII/285/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2018r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła
 6 Uchwała XXXVII/289/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2018r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Jaworze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
 7 Uchwała XXXVII/290/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 27.02.2018r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela
 8 Uchwała XXXVIII/292/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22.03.2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 9 Uchwała XXXVIII/296/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22.03.2018r.
w sprawie zmiany uchwały nr V/41/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze
 10 Uchwała XXXVIII/297/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22.03.2018r.
w sprawie podziału Gminy Jaworze na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 11 Uchwała XXXVIII/298/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22.03.2018r.
o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaworze oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
 12 Uchwała XXXIX/299/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 19.04.2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018  
 13 Uchwała XXXIX/300/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 19.04.2018r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu w 2018 r.
 14 Uchwała XXXIX/301/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 19.04.2018r.
w sprawie podziału Gminy Jaworze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 15 Uchwała XXXIX/302/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 19.04.2018r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020
 16 Uchwała XL/304/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 17.05.2018r.
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 17 Uchwała XL/306/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 17.05.2018r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Jaworze
 18 Uchwała XL/308/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 17.05.2018r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworze
 19 Uchwała XL/309/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 17.05.2018r.
o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu
 20 Uchwała XLII/318/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 13.06.2018r.
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jaworze
 21 Uchwała XLII/319/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 13.06.2018r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
 22 Uchwała XLIII/323/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 07.08.2018r.
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 23 Uchwała XLIII/325/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 07.08.2018r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jaworze
 24 Uchwała XLIII/326/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 07.08.2018r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaworze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 25 Uchwała XLIV/329/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.10.2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
 26 Uchwała XLIV/330/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.10.2018r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
 27 Uchwała XLIV/331/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.10.2018r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

 

 28 Uchwała XLIV/332/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.10.2018r.
w sprawie Statutu Gminy Jaworze

 29 Uchwała XLIV/340/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.10.2018r.
o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu

 30 Uchwała XLIV/341/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.10.2018r.
w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach opłat za wychowanie przedszkolne w Gminie Jaworze

 31 Uchwała XLIV/342/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 09.10.2018r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: 1) za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34 ustawy – Karta Nauczyciela, 2) szczegółowe warunki obliczania i opłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, 3) wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 4) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – Karta Nauczyciela

 

32 Uchwała II/24/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29.11.2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

33 Uchwała II/25/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 29.11.2018r.
w sprawie opłaty targowej

34 Uchwała III/29/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20.12.2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2019 rok

35 Uchwała III/34/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20.12.2018r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu posiłku lub żywności

36 Uchwała III/35/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20.12.2018r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku i pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych

37 Uchwała III/37/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 20.12.2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:akty prawa miejscowego 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:30.01.2018 11:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:02.01.2019 10:03