wersja do wydruku Anna Talik 20.12.2017 14:39

nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli Urzędu Gminy Jaworze

Jaworze, dnia 19 grudnia 2017r.

OZK.2110.4.2017

WÓJT GMINY JAWORZE
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
INSPEKTORA
W WYDZIALE FINANSÓW I KONTROLI
URZĘDU GMINY JAWORZE

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. stan zdrowia umożliwiający pracę na ww. stanowisku,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. wykształcenie wyższe (drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane: ekonomia, finanse lub administracja),
 7. co najmniej trzyletni staż pracy.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku – preferowane w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym w zakresie rachunkowości budżetowej i rozliczeń podatku od towarów i usług VAT,
 2. znajomość ustaw z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku, w tym, w szczególności ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, kodeksu postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, ordynacji podatkowej i przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
 3. znajomość obsługi komputera - w tym umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office (edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych), a także oprogramowaniem specjalistycznym w zakresie rachunkowości budżetowej i systemem e-obiegu dokumentów (np. SEKAP),
 4. umiejętność organizacji pracy, planowania zadań i ustalania priorytetów, samodzielność i zaangażowanie w pracę, otwartość i kreatywność,
 5. prawo jazdy kat. B.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań Inspektora w Wydziale Finansów i Kontroli należeć będzie prowadzenie spraw związanych z rachunkowością budżetową oraz realizacją innych zadań z zakresu sprawozdawczości, rozliczeń podatku VAT oraz kontroli. Będzie to w szczególności:

W zakresie rachunkowości budżetowej:

 1. Sporządzanie sprawozdań budżetowych zbiorczych w zakresie sprawozdawczości budżetowej.
 2. Sporządzanie sprawozdań jednostkowych w zakresie sprawozdawczości budżetowej dotyczących innych sprawozdań niż sprawozdanie RB-27S i RB-28S.
 3. Sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych jednostkowych oraz zbiorczych.
 4. Sporządzanie sprawozdania RB-WS.
 5. Sporządzanie sprawozdań do GUS dotyczących merytorycznie Wydziału Finansów i Kontroli.
 6. Księgowanie kont oddziałów dotyczących inwestycji oraz zewnętrznych środków bezzwrotnych.
 7. Uzgadnianie kont Urzędu Gminy, wydruki, kredyty, fundusze.
 8. Księgowanie kont 998, 999 dotyczących Urzędu Gminy.

W zakresie kontroli:

 1. Opracowanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i inspekcji w Urzędzie oraz jednostkach podległych.
 2. Prowadzenie dokumentacji kontroli przeprowadzanej w Urzędzie.
 3. Prowadzenie dokumentacji kontroli przeprowadzanej w jednostkach podległych.
 4. Koordynacja kontroli zarządczej oraz analizy ryzyka.

W pozostałym zakresie:

 1. Przygotowywanie not i terminowe sporządzanie przelewów spłat pożyczek i kredytów i należnych odsetek.
 2. Przygotowanie not księgowych dotyczących przelewów dotacji dla gminnych instytucji kultury
 3. Wprowadzanie i aktualizacja planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków i dochodów.
 4. Wydawanie dyspozycji przelewowych należnych środków dla podległych jednostek budżetowych.
 5. Podatek od towarów i usług w Urzędzie Gminy Jaworze
 6. Prowadzenie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży
 7. Wystawianie dokumentów związanych ze sprzedażą podlegającą ustawie o podatku od towarów i usług.
 8. Nadzór na centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług.

IV. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • poświadczenie posiadania stażu pracy (np. świadectwo pracy, informacja o bieżącym zatrudnieniu, referencje),
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności – według uznania kandydata,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w pozycji siedzącej wykonywana w siedzibie Urzędu w warunkach stresogennych polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu informacji. Wymagająca dyspozycyjności, może wystąpić potrzeba wykonywania zadań poza siedzibą Urzędu – delegacja służbowa lub praca w terenie.
Stanowisko pracy znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu administracyjno-biurowym (brak windy). Oświetlane światłem dziennym i elektrycznym. Wyposażone w komputer z monitorem ekranowym i inne urządzenia biurowe.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:

W miesiącu listopadzie br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Jaworze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Jaworze (pokój Nr 001 – parter) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 11 stycznia 2018 r. na adres: Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Oferta pracy na stanowisko inspektora w Wydziale FK” oraz wskazaniem danych kandydata (imię, nazwisko, adres). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Inne informacje
Planowana data zatrudnienia : 1 luty 2018r.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworze oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jaworze, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz., 902).
Komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Jaworze działa dwuetapowo:

 1. I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania,
 2. II etap – przeprowadzenie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Test i/lub rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 roku. Kandydaci dopuszczeni do II etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo o godzinie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, których oferty nie spełnią wymagań podanych w ogłoszeniu o naborze, nie będą powiadamiani.

Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:nabór na wolne stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Finansów i Kontroli Urzędu Gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urzędu Gminy Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Informację wytworzył:Anna Talik
Data na dokumencie:19.12.2017
Data publikacji:20.12.2017 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż