OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Działając w trybie § 3 i n. uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26.08.2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196 poz. 3001) zapraszam podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Jaworze prowadzą działalność statutową w zakresie edukacji lub polityki społecznej, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Gminy Jaworze w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworze.

Uwagi proszę przesłać na adres Urzędu Gminy w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub drogą mailową na adres sekretariat@jaworze.pl w terminie do 28 listopada 2017 roku.

Do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii uprawniony jest Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy w Jaworzu lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze.

Wyniki ogłoszenia wyników konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zastępca Wójta
Anna Skotnicka-Nędzka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworze
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:17.11.2017 07:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:17.11.2017
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:12.12.2017 11:08