OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/303/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zapraszam organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie Gminy Jaworze działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom realizowanym przez Gminę Jaworze do konsultacji/zgłaszania opinii do projektu uchwały Rady Gminy Jaworze:

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018

Uwagi proszę kierować w formie pisemnej przy użyciu formularza:

  1. osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@jaworze.pl

Pobrać formularz oraz zapoznać się z projektem ww. uchwały można na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze (BIP) oraz w pok. 110 w godzinach pracy urzędu.

Termin zgłaszania opinii rozpoczyna się w dniu 26 września 2017 r. i kończy w dniu 9 października 2017 r.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy Jaworze uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest Wydział Spraw Komunalnych i Uzdrowiska.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Jaworze, adres: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
Informację opublikował:Michał Urbaś
Data publikacji:26.09.2017 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.09.2017
Informację aktualizował:Michał Urbaś
Data aktualizacji:10.10.2017 12:59