Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 48/2017 Wójta Gminy Jaworze z dnia
6 lipca 2017r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości ogłoszenia
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż działki nr 3128/17 o pow. 0,0138 ha
oraz działki nr 1900/16 o pow. 0,4239 ha
zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem
o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej,
zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.

WÓJT GMINY JAWORZE
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 3128/17 pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej, zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.

Podstawa prawna: art. 38 i n. ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), Uchwała Nr XXVIII/214/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Jaworzu przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami stanowiącymi własność Gminy Jaworze oraz Zarządzenie Wójta Gminy Jaworze nr 48/2017 z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki nr 3128/17 o pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej, zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej.

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 3128/17 o pow. 0,0138 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00056008/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej oraz działka nr 1900/16 o pow. 0,4239 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00055731/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.
Działki nr 3128/17 i 1900/16 zlokalizowane są w Jaworzu przy ul. Cisowej. Działka 3128/17 stanowi wąski uzupełniający pas gruntu przylegający do ul. Cisowej. Natomiast działka 1900/16 zabudowana jest nieużytkowanym obecnie budynkiem o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej.
Wyszczególnione działki stanowią jednolity funkcjonalnie obszar gruntu związany z istniejącą zabudową budynkiem nr 67.
Teren o poprawnych cechach użytkowych, z zapewnionym prawnym i faktycznym, bezpośrednim dostępem od ul. Cisowej. Działki położone są w południowo-zachodniej, podgórskiej części miejscowości, z dogodną lokalizacją względem podstawowej infrastruktury społecznej gminy i regionu oraz posiadają atrakcyjne walory otoczenia.
Na działce 1900/16 znajduje się murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek pochodzący z okresu przedwojennego (lata 20-te XX w.) o łącznej pow. użytkowej wynoszącej 394,67 m2.
Budynek nosi ślady znacznego zużycia technicznego, istniejące elementy wykończenia wymagają gruntownej modernizacji oraz odnowienia związanego z przywróceniem całości do współczesnych parametrów użytkowych.
Pozostałe powierzchnie działki 1900/16 zagospodarowano częściowo ogrodem trawiastym, utwardzoną powierzchnią parkingu oraz zadrzewieniami.
Na zapleczu budynku znajdują się 2 niewielkie budynki gospodarcze.
Cały teren jest całkowicie ogrodzony oraz w podstawowy sposób uzbrojony w elementy infrastruktury.
Na terenie znajduje się własne ujęcie wody.
Nieruchomość w 2016 roku została podłączona do kanalizacji sanitarnej.
 

Nieruchomości będące przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż, tj. działka 3128/17 i 1900/16 nie posiadają żadnych obciążeń.

Nieruchomości będące przedmiotem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż, tj. działka 3128/17 i 1900/16 nie są obciążone żadnym zobowiązaniem.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z przeznaczeniem podstawowym północna część działki 3128/17 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „C 1U” a pozostała część w obszarze „C 1MNP”, zaś działka 1900/16 w przeważającej części znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „C 1U” a jej zachodni pas w obszarze „C 1RZ”.

C 1U - oznacza tereny zabudowy usługowej,
C 1MNP - oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej
C 1RZ - oznacza tereny użytków zielonych i łąk w dolinach potoków i cieków wodnych.

Istniejący budynek można m.in. zaadaptować na dom seniora, dom spokojnej starości itp.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości: 711 500,00 zł netto

Do ostatecznej ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT 23%.

Wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 8 września 2017r.
Ustala się wadium do przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości w kwocie 35 575,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), stanowiącej 5% ceny wywoławczej netto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu w jego siedzibie lub przelewem na konto Urzędu Gminy Jaworze – Bank Spółdzielczy w Jasienicy Nr 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030 z zaznaczeniem „Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 3128/17 o pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67 o dotychczasowej funkcji oświatowo-edukacyjnej, zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Cisowej”.
Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po zakończeniu, odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 7 115,00 zł. (słownie: siedem tysięcy sto piętnaście złotych 00/100).

Termin przetargu ustala się na dzień 13 września 2017r. na godzinę 10:00. w siedzibie UG Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, piętro II, pok. 200.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium, oraz
  • w przypadku osób fizycznych dowodu tożsamości, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. (np. KRS, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, itp.)
    Aktualność wypisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji gospodarczej powinny być nie starsze niż 1 miesiąc przed datą przetargu.
    Osoba fizyczna może być reprezentowana przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa do jej reprezentowania w przetargu.

Koszty postępowania: Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem przedmiotowych nieruchomości do sprzedaży (tj. wycena nieruchomości, opłaty za dokumentację, koszty notarialne i sądowe, itp.)

Zapłata ceny nabycia ww. nieruchomości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym nastąpi zawarcie umowy.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy kupna-sprzedaży. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca prawa własności nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Jaworze zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez akceptacji którejkolwiek z ofert oraz prawo odwołania przetargu wraz ze wskazaniem uzasadnionej przyczyny. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty, ustalonej w drodze przetargu.

Na wniosek osób zainteresowanych przed przystąpieniem do przetargu może nastąpić okazanie nieruchomości w terminie określonym przez Urząd Gminy Jaworze na koszt wnoszącego o okazanie.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami z ramienia Urzędu Gminy Jaworze jest Pani Barbara Galocz-Siwiecka – Inspektor Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska, tel. 33 828 66 42 w godz. od 8.00 do 13.00 lub Pan Marcin Bednarek – Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska, tel. 33 8282 66 40.

Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki nr 3128/17 pow. 0,0138 ha oraz działki 1900/16 o pow. 0,4239 ha zabudowanej nieużytkowanym obecnie budynkiem nr 67
Podmiot udostępniający informację:Jaworze
Informację opublikował:Anna Talik
Data publikacji:11.07.2017 07:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Siwiecka Barbara
Data na dokumencie:06.07.2017
Informację aktualizował:Anna Talik
Data aktualizacji:11.07.2017 07:44